Language of document : ECLI:EU:C:2007:770

TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija)

NUTARTIS

2007 m. gruodžio 10 d.(*)

„Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa – Didesnis vidaus mokestis už iš kitos valstybės narės importuotą gaminį nei už panašų vietoje įsigytą gaminį – EB 90 straipsnio pirmoji pastraipa – Rinkliava, imama pirmą kartą registruojant importuotas naudotas transporto priemones“

Byloje C‑134/07

dėl 2007 m. vasario 6 d. Sąd Rejonowy w Jaworznie (Lenkija) nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2007 m. kovo 7 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Piotr Kawala

prieš

Gmina Miasta Jaworzna,

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Tizzano, teisėjai M. Ilešič (pranešėjas) ir E. Levits,

generalinė advokatė E. Sharpston,

kancleris R. Grass,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

–        Lenkijos vyriausybės, atstovaujamos E. Ośniecka-Tamecka,

–        Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos D. Triantafyllou ir K. Herrmann,

pagal Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą nutaręs klausimą išspręsti motyvuota nutartimi,

susipažinęs su generalinės advokatės nuomone,

priima šią

Nutartį

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl EB 25 straipsnio ir EB 90 straipsnio pirmosios pastraipos išaiškinimo.

2        Šis prašymas pateiktas nagrinėjant P. Kawala ir Gmina Miasta Jaworzna (Javožno miesto savivaldybė) ginčą dėl 500 PLN dydžio rinkliavos, sumokėtos 2005 m. rugpjūčio 18 d. už naudoto automobilio, importuoto į Lenkiją iš kitos valstybės narės, registravimo liudijimo išdavimą (toliau – nagrinėjama rinkliava).

 Teisinis pagrindas

 Bendrijos teisės aktai

3        EB 23 straipsnis numato:

„1. Bendrija grindžiama visą prekybą prekėmis apimančia muitų sąjunga, kurioje tarp valstybių narių uždraudžiami importo ir eksporto muitai bei visi lygiaverčio poveikio mokėjimai, o jų santykiams su trečiosiomis šalimis nustatomas bendrasis muitų tarifas.

2. 25 straipsnio ir šios antraštinės dalies 2 skyriaus nuostatos taikomos valstybių narių kilmės gaminiams, taip pat valstybėse narėse laisvoje apyvartoje esantiems iš trečiųjų šalių įvežtiems gaminiams.“

4        EB 25 straipsnis nustato:

„Valstybių narių tarpusavio prekyboje uždraudžiami importo ir eksporto muitai ar lygiaverčio poveikio mokėjimai. Šis draudimas galioja ir fiskalinio pobūdžio muitams.“

5        EB 28 straipsnis nustato:

„Tarp valstybių narių uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės.“

6        EB 30 straipsnis numato:

„28 ir 29 straipsnių nuostatos nekliudo taikyti prekių importo, eksporto ar tranzito draudimų arba apribojimų, jei jie yra pateisinami visuomenės dorovės, viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais. Tačiau tokie draudimai arba apribojimai neturi tapti savavališka diskriminacijos priemone ar užslėptu valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimu.“

7        EB 90 straipsnio pirmojoje pastraipoje nustatyta:

„Jokia valstybė narė tiesiogiai ar netiesiogiai neapmokestina kitų valstybių narių gaminių jokiais savo vidaus mokesčiais, didesniais už tuos, kuriais ji tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestina panašius vietos gaminius.“

 Nacionalinės teisės aktai

8        1997 m. birželio 20 d. Kelių eismo įstatymo (Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2003 m. Nr. 58, 515 pozicija; Nr. 124, 1152 pozicija; Nr. 130, 1190 pozicija ir Nr. 137, 1302 pozicija) 77 straipsnis numato:

„1. Naujų transporto priemonių gamintojas ar importuotojas privalo išduoti registravimo liudijimą kiekvienai kelių transporto priemonei, pateiktai į rinką Lenkijos Respublikos teritorijoje.

2. Registravimo liudijimas perduodamas transporto priemonės savininkui.

3. Pirmą kartą registruojant Lenkijos Respublikos teritorijoje kitą nei 1 dalyje minimą kelių transporto priemonę, išskyrus kolekcines ir 73 straipsnio 4 dalyje minimas transporto priemones, registravimo liudijimą išduoda, sumokėjus registravimo rinkliavą, atsakingas už registravimą seniūnas.

4. Ministras, atsakingas už transporto klausimus:

<...>

2) potvarkiu nustato rinkliavos už registravimo liudijimo išdavimą dydį.“

9        Infrastruktūros ministro 2003 m. liepos 28 d. potvarkio dėl rinkliavos už transporto priemonės registravimo liudijimo išdavimą dydžio (Dz. U. 2003 m. Nr. 137, 1310 pozicija, toliau – 2003 m. liepos 28 d. potvarkis) 1 punkto pirmojoje ir antrojoje pastraipose buvo nustatyta:

„1.      Pirmą kartą registruojant transporto priemonę Lenkijos teritorijoje, registruojančioji institucija ima 500 PLN dydžio rinkliavą už registravimo liudijimo išdavimą.

2.      Už registravimo liudijimo dublikato išdavimą registruojančioji institucija ima 75 PLN dydžio rinkliavą.“

10      Jau susiklosčius pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms, Trybunał Konstytucyjny (Konstitucinis Teismas) 2006 m. sausio 17 d. sprendimu nusprendė, kad 2003 m. liepos 28 d. potvarkio 1 punkto pirmoji pastraipa iš esmės prieštarauja Kelių eismo įstatymui ir Lenkijos Konstitucijai. Atsižvelgiant į šį sprendimą, 2006 m. gegužės 1 d. šis punktas neteko galios.

11      Po šio sprendimo Transporto ir statybos ministras priėmė 2006 m. kovo 28 d. potvarkį dėl rinkliavos už transporto priemonės registravimo liudijimo išdavimą dydžio (toliau – 2006 m. kovo 28 d. potvarkis), įsigaliojusį 2006 m. balandžio 15 d., kuris nustatė, kad tiek už pirmojo registravimo liudijimo išdavimą (šio potvarkio 1 punkto pirmoji pastraipa), tiek už registravimo liudijimo dublikato išdavimą (potvarkio 1 punkto antroji pastraipa) registruojančioji institucija ima vienodo dydžio 75 PLN rinkliavą.

 Pagrindinis ginčas ir prejudicinis klausimas

12      2005 m. gegužės 9 d. P. Kawala Vokietijoje įsigijo naudotą Mercedes-Benz automobilį ir tą patį mėnesį importavo jį į Lenkiją.

13      2005 m. rugpjūčio 18 d. P. Kawala sumokėjo Gmina Miasta Jaworzna 500 PLN dydžio rinkliavą už šios transporto priemonės registravimo Lenkijoje liudijimo išdavimą.

14      Iš prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo nutarties matyti, kad neįregistravęs transporto priemonės P. Kawala neturėtų teisės ja naudotis Lenkijos keliuose.

15      2006 m. spalio 9 d. P. Kawala pateikė Sąd Rejonowy w Jaworznie (Javožno apylinkės teismas) ieškinį Gmina Miasta Jaworzna, reikalaudamas priteisti 452 PLN sumą, kurią sudaro jo sumokėtos rinkliavos už pirmojo registravimo liudijimo išdavimą, ir sumos, kurią būtų turėjęs sumokėti už šio liudijimo dublikato išdavimą, skirtumas, tai yra – 75 PLN.

16      Sąd Rejonowy w Jaworznie nurodo, kad, jei 2003 m. liepos 28 d. potvarkio 1 punkto taikymas prieštarautų EB 90 straipsniui, nagrinėjamoje byloje jis privalėtų, atsižvelgdamas į EB 10 straipsnį ir Bendrijos teisės viršenybės principą, netaikyti Bendrijos teisei prieštaraujančių šio potvarkio nuostatų, įskaitant ir laikotarpį iki to, kai šios nuostatos neteko galios atsižvelgiant į Trybunał Konstytucyjny sprendimą.

17      Sąd Rejonowy w Jaworznie pažymi, kad, jei P. Kawala būtų įsigijęs naują transporto priemonę Lenkijoje, neprivalėtų Gmina Miasta Jaworzna mokėti jokios rinkliavos už registravimo liudijimo išdavimą, nes šį liudijimą išduotų transporto priemonės gamintojas ar importuotojas, kuris, be to, būtų už jį sumokėjęs 9,71 PLN neto sumą (be pridėtinės vertės mokesčio).

18      Šiomis aplinkybėmis Sąd Rejonowy w Jaworznie nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar EB 90 straipsniui neprieštarauja (2003 m. liepos 28 d. potvarkio) 1 punkto, kuris numato, jog į Lenkijos Respubliką iš kitos valstybės narės įvežta transporto priemonė įregistruojama tik sumokėjus 500 PLN rinkliavą už transporto priemonės registravimo liudijimo išdavimą, taikymas?“

19      Be to, formaliai nepateikdamas antrojo klausimo, prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikęs teismas nurodo, kad, į pirmąjį klausimą atsakius neigiamai, gali prireikti išaiškinti EB 25 straipsnį, siekiant nustatyti, ar šiai nuostatai neprieštarauja 2003 m. liepos 28 d. potvarkio 1 punkto taikymas dėl to, kad nagrinėjama rinkliava yra lygiavertį poveikį muitui turintis mokėjimas.

 Dėl prejudicinio klausimo

20      Pagal Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą, jeigu atsakymą į klausimą, dėl kurio Teisingumo Teismui yra pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, galima aiškiai nustatyti iš Teisingumo Teismo praktikos, šis, susipažinęs su generalinio advokato išvada, gali spręsti klausimą motyvuota nutartimi.

21      Savo klausimu prašymą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti, ar EB 90 straipsnio primoji pastraipa turi būti aiškinama kaip draudžianti nagrinėjamos rinkliavos taikymą, jei praktikoje ši rinkliava imama už iš kitos valstybės narės importuotos naudotos kelių transporto priemonės pirmą įregistravimą, bet neimama įsigyjant Lenkijoje naudotą transporto priemonę, kuri jau čia registruota.

22      Kadangi Lenkijos vyriausybė mano, kad pareiga gauti iš kitos valstybės narės importuotos naudotos transporto priemonės registravimo liudijimą patenka ne į EB 90 straipsnio, bet į EB 28 ir 30 straipsnių taikymo sritį ir turėtų būti laikoma priemone, turinčia lygiavertį poveikį kiekybiniam prekybos apribojimui, kuri vis dėlto yra būtina, proporcinga ir pateisinama viešosios tvarkos sumetimais, o prašymą pateikęs teismas nurodo, kad nagrinėjamai rinkliavai gali būti taikomi EB 23 ir 25 straipsniai, draudžiantys muitus ir lygiaverčio poveikio mokėjimus, todėl visų pirma reikia nustatyti, kokios EB sutarties nuostatos atžvilgiu reikia vertinti nagrinėjamą rinkliavą.

23      Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, EB 28 straipsnis netaikomas kitose konkrečiose nuostatose numatytoms kliūtims, taip pat EB 23, 25 ir 90 straipsniuose numatytoms mokestinėms bei muitams lygiavertį poveikį turinčioms kliūtims netaikomas EB 28 straipsnyje nustatytas draudimas. Be to, dėl EB 25 ir 90 straipsnio taikymo sričių, iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad nuostatos susijusios atitinkamai su muitams lygiaverčio poveikio mokėjimais bei diskriminuojančiais vidaus mokesčiais, netaikomos kartu, tai yra kad pagal Sutartyje įtvirtintą sistemą tas pats mokestis negali būti vienu metu priskirtas abiem šioms kategorijoms (žr., be kita ko, 2003 m. birželio 17 d. Sprendimo De Danske Bilimportører, C‑383/01, Rink. p. I‑6065, 32 ir 33 punktus bei juose nurodytą teismo praktiką).

24      Dėl klausimo, ar nagrinėjama rinkliava priskirtina „lygiaverčio poveikio mokėjimų“ sąvokai EB 23 ir 25 straipsnių prasme, iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad bet kokia vienašališkai nustatyta piniginė prievolė, nepaisant jos pavadinimo ir taikymo būdo, kuria apmokestinamos prekės dėl to, kad jos kerta sieną, ir kuri nėra muitas tiesiogine šio žodžio prasme, yra lygiaverčio poveikio mokėjimas (2007 m. sausio 18 d. Sprendimo Brzeziński, C‑313/05, Rink. p. I‑513, 22 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).

25      Tokia rinkliava, kokia yra nagrinėjama pagrindinėje byloje, nėra imama dėl to, kad prekė kerta atitinkamos valstybės narės sieną. Iš prašymą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo pateikusio teismo bei Lenkijos vyriausybės paaiškinimų matyti, kad nagrinėjama rinkliava imama tik pirmą kartą registruojant naudotas kelių transporto priemones Lenkijoje ir netaikoma transporto priemonėms, kurios dėl kokių nors priežasčių nebus registruojamos. Be to, Lenkijos vyriausybė nurodo, kad ši rinkliava taip pat galėjo būti imama pirmą kartą registruojant tam tikrų Lenkijoje jau esančių, bet dar neįregistruotų, kategorijų transporto priemones.

26      Taigi, kadangi kelių transporto priemonių registravimo rinkliava, kokia yra nagrinėjama rinkliava, yra akivaizdžiai mokestinio pobūdžio ir imama ne dėl to, kad prekė kerta ją nustačiusios valstybės narės sieną, bet pirmą kartą registruojant kelių transporto priemonę tos valstybės narės teritorijoje, ši rinkliava priklauso prekėms taikomų vidaus mokesčių bendrajai sistemai ir turi būti nagrinėjama EB 90 straipsnio atžvilgiu.

27      Šiuo atžvilgiu primintina, kad Teisingumo Teismas yra nusprendęs, jog pagal EB sutarties sistemą EB 90 straipsnis papildo nuostatas, susijusias su muitų ir jiems lygiaverčio poveikio mokėjimų panaikinimu. Šios nuostatos tikslas – užtikrinti laisvą prekių judėjimą tarp valstybių narių įprastomis konkurencijos sąlygomis, panaikinant bet kokią apsaugos formą, galinčią atsirasti kitų valstybių narių prekes apmokestinus diskriminaciniais vidaus mokesčiais (minėto sprendimo Brzeziński 27 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).

28      Importuotų naudotų automobilių apmokestinimo srityje Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad EB 90 straipsniu siekiama užtikrinti visišką vidaus mokesčių neutralumą konkurencijos tarp jau esančių nacionalinėje rinkoje prekių ir importuotų prekių atžvilgiu (2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo Komisija prieš Graikiją, C‑74/06, Rink. p. I‑0000, 24 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).

29      Be to, mokesčių sistema gali būti laikoma suderinama su EB 90 straipsniu, tik jei nustatyta, kad ji sutvarkyta taip, kad jokiu atveju importuoti gaminiai nėra apmokestinami daugiau nei nacionaliniai gaminiai, ir todėl jos veikimas nėra bet kuriuo atveju diskriminuojantis (minėto sprendimo Brzeziński 40 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).

30      Taigi šiuo atveju reikia atsakyti į klausimą, ar nagrinėjama rinkliava praktikoje vienodai taikoma tiek importuotoms, tiek Lenkijoje įsigytoms naudotoms kelių transporto priemonėms, atsižvelgiant į tai, kad šias dvi kategorijas sudarančios transporto priemonės yra panašūs gaminiai EB 90 straipsnio pirmosios pastraipos prasme.

31      Šiuo atžvilgiu neginčijama, kad pagal 2003 m. liepos 28 d. potvarkio 1 punkto pirmąją pastraipą pirmą kartą registruojant iš kitos valstybės narės importuotą naudotą kelių transporto priemonę imama 500 PLN dydžio rinkliava.

32      Tačiau prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo ir Lenkijos vyriausybės teigimu, įsigyjant panašią transporto priemonę Lenkijoje paprastai neimama jokia rinkliava, nes tokia transporto priemonė jau čia įregistruota.

33      Iš tiesų, prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo ir Lenkijos vyriausybės teigimu, perkant naują transporto priemonę Lenkijoje, transporto priemonės gamintojas ar importuotojas turi išduoti registravimo liudijimą, kurio formą jis įsigyja už 9,71 PLN neto kainą. Ši kaina bei kitos šio subjekto išlaidos, susijusios su tokio liudijimo išdavimu, įskaičiuojamos į galutinę transporto priemonės kainą.

34      Šiuo klausimu Lenkijos vyriausybė ir Europos Bendrijų Komisija pabrėžia, kad išduotas naujos kelių transporto priemonės registravimo liudijimas perduodamas kiekvienam tolesniam jos savininkui.

35      Iš to išplaukia, kad įsigyjant iš kitos valstybės narės importuotą ir pirmą kartą Lenkijoje registruojamą naudotą kelių transporto priemonę imama 500 PLN dydžio rinkliava, nors jokia registravimo rinkliava paprastai neimama įsigyjant panašią transporto priemonę Lenkijoje.

36      Taigi reikia konstatuoti, kad nagrinėjamai rinkliavai taikomas EB 90 straipsnio pirmojoje pastraipoje nustatytas draudimas.

37      Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, jog EB 90 straipsnio pirmoji pastraipa turi būti aiškinama kaip draudžianti tokią rinkliavą, kokia numatyta 2003 m. liepos 28 d. potvarkio 1 punkto pirmojoje pastraipoje, kuri praktikoje imama už iš kitos valstybės narės importuotos naudotos kelių transporto priemonės pirmą įregistravimą, tačiau neimama įsigyjant Lenkijoje naudotą transporto priemonę, kuri jau čia įregistruota.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

38      Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia:

EB 90 straipsnio pirmoji pastraipa turi būti aiškinama kaip draudžianti tokią rinkliavą, kokia numatyta Lenkijos Respublikos infrastruktūros ministro 2003 m. liepos 28 d. potvarkio dėl rinkliavos už transporto priemonės registravimo liudijimo išdavimą dydžio 1 punkto pirmojoje pastraipoje, kuri praktikoje imama už iš kitos valstybės narės importuotos naudotos kelių transporto priemonės pirmą įregistravimą, tačiau neimama įsigyjant Lenkijoje naudotą transporto priemonę, kuri jau čia įregistruota.

Parašai.


* Proceso kalba: lenkų.