Language of document : ECLI:EU:C:2007:770

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 10. decembra 2007 (*)

„Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku – Vnútroštátne zdanenie výrobku dovážaného z iného členského štátu vyššou daňou ako podobného výrobku kúpeného na mieste – Článok 90 prvý odsek ES – Poplatok za prvú registráciu dovážaných ojazdených motorových vozidiel“

Vo veci C‑134/07,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Sąd Rejonowy w Jaworznie (Poľsko) zo 6. februára 2007 a doručený Súdnemu dvoru 7. marca 2007, ktorý súvisí s konaním:

Piotr Kawala

proti

Gmina Miasta Jaworzna,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory A Tizzano, sudcovia M. Ilešič (spravodajca) a E. Levits,

generálna advokátka: E. Sharpston,

tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

–        poľská vláda, v zastúpení: E. Ośniecka-Tamecka, splnomocnená zástupkyňa,

–        Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: D. Triantafyllou a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na to, že Súdny dvor má v súlade s článkom 104 ods. 3 prvým pododsekom svojho rokovacieho poriadku v úmysle rozhodnúť odôvodneným uznesením,

po vypočutí generálnej advokátky,

vydal toto

Uznesenie

1        Predmetom návrhu na začatie prejudiciálneho konania je výklad článku 25 ES a článku 90 prvého odseku ES.

2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Kawalom a Gmina Miasta Jaworzna (obec Jaworzno) o povinnosti zaplatiť poplatok vo výške 500 PLN, ktorý bol zaplatený 18. augusta 2005 za vystavenie potvrdenia o prvej registrácii ojazdeného motorového vozidla dovezeného do Poľska z iného členského štátu (ďalej len „sporný poplatok“).

 Právny rámec

 Právna úprava Spoločenstva

3        Podľa článku 23 ES:

„1.      Spoločenstvo je založené na colnej únii, ktorá sa vzťahuje na celý obchod s tovarom a zahŕňa zákaz ciel na dovoz a vývoz tovaru medzi členskými štátmi, zákaz všetkých poplatkov, ktoré majú rovnaký účinok ako clá, ako aj prijatie Spoločného colného sadzobníka vo vzťahu k tretím krajinám.

2.      Ustanovenia článku 25 a kapitoly 2 tejto hlavy sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v členských štátoch, ako aj na výrobky pochádzajúce z tretích krajín, ktoré sú v členských štátoch vo voľnom obehu.“

4        Článok 25 ES stanovuje:

„Clá na dovozy a vývozy a poplatky s rovnakým účinkom sa medzi členskými štátmi zakazujú. Tento zákaz sa vzťahuje taktiež na clá fiškálnej povahy.“

5        Článok 28 ES stanovuje:

„Množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané.“

6        Podľa článku 30 ES:

„Ustanovenia článkov 28 a 29 nevylučujú zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru odôvodnené princípmi verejnej morálky, verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou, ochranou zdravia a života ľudí a zvierat, ochranou rastlín, ochranou národného kultúrneho bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu, alebo ochranou priemyselného a obchodného vlastníctva. Tieto zákazy a obmedzenia však nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi.“

7        Článok 90 prvý odsek ES znie:

„Žiaden členský štát nezdaní výrobky z iných členských štátov nijakou priamou alebo nepriamou vnútroštátnou daňou prevyšujúcou dane ukladané priamo či nepriamo na podobné domáce výrobky.“

 Vnútroštátna právna úprava

8        Článok 77 zákona o cestnej premávke (Prawo o ruchu drogowym) z 20. júna 1997 (Dz. U 2003, čiastka 58, číslo 515; čiastka 124, číslo 1152; čiastka 130, číslo 1190, a čiastka 137, číslo 1302) stanovuje:

„1.      Výrobca alebo dovozca nových vozidiel je povinný vystaviť potvrdenie o registrácii na každé nové motorové vozidlo, ktoré je uvedené na trh na území Poľskej republiky.

2.      Potvrdenie o registrácii je vystavené vlastníkovi vozidla.

3.      Potvrdenie o registrácii iného motorového vozidla, ako sú vozidlá uvedené v odseku 1, je vystavené po zaplatení registračného poplatku starostom príslušným pre registráciu pri prvej registrácii vozidla na území Poľskej republiky okrem automobilových veteránov a vozidiel uvedených v článku 73 ods. 4.

4.      Minister dopravy:

2)      určí vyhláškou výšku poplatku za vystavenie potvrdenia o registrácii.“

9        Vyhláška ministra infraštruktúry z 28. júla 2003 o výške poplatkov za vystavenie potvrdenia o registrácii motorového vozidla (Dz. U 2003, čiastka 137, číslo 1310, ďalej len „vyhláška z 28. júla 2003“) stanovuje vo svojom odseku 1 bodoch 1 a 2:

„1.      Za vystavenie potvrdenia o registrácii pri prvej registrácii motorového vozidla na území Poľskej republiky vyberá registračné miesto poplatok vo výške 500 PLN.

2.      Za vystavenie duplikátu potvrdenia o registrácii vyberá registračné miesto poplatok vo výške 75 PLN.“

10      Po tom, ako nastali skutkové okolnosti vo veci samej, Trybunał Konstytucyjny (Ústavný súd) svojím rozsudkom zo 17. januára 2006 určil, že odsek 1 bod 1 vyhlášky z 28. júla 2003 je v podstate v rozpore s ustanoveniami zákona o cestnej premávke a s poľskou ústavou. Podľa tohto rozsudku uvedený odsek stratil účinnosť k 1. máju 2006.

11      Následne ministerstvo dopravy a stavebníctva prijalo vyhlášku z 28. marca 2006 o výške poplatkov za vystavenie potvrdenia o registrácii motorového vozidla, ktorá nadobudla účinnosť 15. apríla 2006 a podľa ktorej vyberá registračné miesto tak za vystavenie potvrdenia o prvej registrácii motorového vozidla (odsek 1 bod 1 tejto vyhlášky), ako aj za vystavenie duplikátu potvrdenia o registrácii (odsek 1 bod 2 tejto vyhlášky) jednorázový poplatok vo výške 75 PLN.

 Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

12      Dňa 9. mája 2005 kúpil pán Kawala v Nemecku ojazdené motorové vozidlo značky Mercedes-Benz a v ten istý mesiac ho doviezol do Poľska.

13      Dňa 18. augusta 2005 pán Kawala zaplatil Gmina Miasta Jaworzna poplatok vo výške 500 PLN, aby získal potvrdenie o registrácii uvedeného vozidla v Poľsku.

14      Z vnútroštátneho rozhodnutia vyplýva, že bez registrácie vozidla by sa pán Kawala nemohol zákonne pohybovať s týmto vozidlom na území Poľska.

15      Pán Kawala podal 9. októbra 2006 na Sąd Rejonowy w Jaworznie (Okresný súd Jaworzno) žalobu proti Gmina Miasta Jaworzna o vrátenie sumy 425 PLN predstavujúcej rozdiel medzi poplatkom zaplateným za vystavenie potvrdenia o prvej registrácii a poplatkom za vystavenie duplikátu uvedeného potvrdenia, teda 75 PLN.

16      Sąd Rejonowy w Jaworznie zdôrazňuje, že pokiaľ článok 90 ES bráni uplatňovaniu odseku 1 vyhlášky z 28. júla 2003, potom sa musí vo veci, o ktorej rozhoduje, a v súlade s článkom 10 ES, ako aj so zásadou prednosti práva Spoločenstva odmietnuť uplatnenie ustanovení tejto vyhlášky, ktoré sú v rozpore s právom Spoločenstva, vrátane obdobia, ktoré predchádza deň, keď Trybunał Konstytucyjny vyhlásil vo svojom rozsudku, že stratili svoju účinnosť.

17      Sąd Rejonowy w Jaworznie poznamenáva, že ak by pán Kawala kúpil takéto motorové vozidlo ako nové v Poľsku, nemusel by zaplatiť žiaden poplatok za vystavenie potvrdenia o prvej registrácii Gmina Miasta Jaworzna, pretože toto potvrdenie by dostal od výrobcu alebo dovozcu vozidla, ktorý by zaplatil za takýto úkon 9,71 PLN netto (bez dane z pridanej hodnoty).

18      Za týchto okolností Sąd Rejonowy w Jaworznie rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Bráni článok 90 ES uplatneniu odseku 1 [vyhlášky z 28. júla 2003], pokiaľ je registrácia vozidla dovezeného z iného členského štátu do Poľska podmienená zaplatením poplatku za vystavenie potvrdenia o registrácii vo výške 500 PLN?“

19      Vnútroštátny súd okrem toho bez formálneho položenia druhej otázky zdôrazňuje, že v prípade zápornej odpovede na prvú otázku sa môže ukázať ako potrebné podať výklad článku 25 ES, aby sa objasnilo, či toto ustanovenie bráni uplatneniu odseku 1 vyhlášky z 28. júla 2003, pokiaľ sporný poplatok je poplatkom s rovnocenným účinkom ako clo.

 O prejudiciálnej otázke

20      Na základe článku 104 ods. 3 prvého pododseku rokovacie poriadku, ak môže byť odpoveď na položenú prejudiciálnu otázku jednoznačne vyvodená z judikatúry Súdneho dvora, môže Súdny dvor po vypočutí generálneho advokáta kedykoľvek rozhodnúť odôvodneným uznesením.

21      Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 90 prvý odsek ES vykladať v tom zmysle, že bráni vyrubeniu sporného poplatku, ktorým sa prakticky spoplatňuje prvá registrácia ojazdeného vozidla dovezeného z iného členského štátu a nie nadobudnutie ojazdeného vozidla v Poľsku, pokiaľ je už na jeho území zaregistrované.

22      Keďže na jednej strane sa poľská vláda domnieva, že povinnosť vystaviť potvrdenie o registrácii ojazdeného motorového vozidla dovezeného z iného členského štátu nespadá do pôsobnosti článku 90 ES, ale do pôsobnosti článkov 28 ES a 30 ES ako opatrenie, ktoré má rovnaký účinok ako množstevné obmedzenie obchodu, ktoré je však nevyhnutné, primerané a opodstatnené dôvodmi verejného poriadku, a na druhej strane vnútroštátny súd poukazuje na možnosť, že sporný poplatok patrí do pôsobnosti článkov 23 ES a 25 ES, to znamená, že sa naň vzťahuje zákaz ciel a poplatkov s rovnakým účinkom, treba určiť po prvé ustanovenie Zmluvy ES, podľa ktorého sa má posúdiť sporný poplatok.

23      Z ustálenej judikatúry vyplýva, že do pôsobnosti článku 28 ES nepatria prekážky, na ktoré sa vzťahujú iné osobitné ustanovenia, a že na prekážky daňovej povahy alebo prekážky s rovnakým účinkom ako clá uvedené v článkoch 23 ES, 25 ES a 90 ES sa nevzťahuje zákaz zakotvený v článku 28 ES. Ďalej, pokiaľ ide o pôsobnosť článkov 25 ES a 90 ES, z ustálenej judikatúry vyplýva, že ustanovenia, ktoré sa týkajú poplatkov s rovnakým účinkom, a ustanovenia o vnútroštátnych diskriminačných zdaneniach sa neuplatňujú kumulatívne, takže identické zdanenie nemôže na základe systému Zmluvy patriť súčasne do týchto dvoch kategórií (pozri najmä rozsudok zo 17. júna 2003, De Danske Bilimportører, C‑383/01, Zb. s. I‑6065, body 32 a 33, ako aj citovanú judikatúru).

24      Pokiaľ ide o otázku, či sa na taký poplatok ako sporný poplatok vzťahuje pojem „poplatky s rovnakým účinkom“ v zmysle článkov 23 ES a 25 ES, z ustálenej judikatúry vyplýva, že každé jednostranne uložené finančné zaťaženie na tovar na základe skutočnosti, že prekročil hranice, bez ohľadu na jeho označenie alebo spôsob vyberania predstavuje poplatok s rovnakým účinkom (rozsudok z 18. januára 2007, Brzeziński, C‑313/05, Zb. s. I‑513, bod 22 a citovaná judikatúra).

25      Poplatok, akým je sporný poplatok vo veci samej, však nie je vyberaný z dôvodu prekročenia hranice členského štátu, ktorý ho zaviedol. Z údajov, ktoré uviedli tak vnútroštátny súd, ako aj poľská vláda, totiž vyplýva, že predmetom sporného poplatku sú ojazdené vozidlá iba v čase ich prvej registrácie v Poľsku okrem vozidiel, ktoré z akéhokoľvek dôvodu neboli určené na registráciu. Ďalej podľa údajov poľskej vlády tento poplatok možno tiež vyberať za prvú registráciu niektorých vymedzených kategórií vozidiel, ktoré už boli v Poľsku, ale ešte tu neboli zaregistrované.

26      Preto pokiaľ poplatok za prvú registráciu motorových vozidiel, akým je sporný poplatok vo veci samej, vykazuje zjavne daňovú povahu a nie je vyberaný z dôvodu prekročenia hranice členského štátu, ktorý ho zaviedol, ale v súvislosti s prvou registráciou motorového vozidla na území tohto štátu, treba sa domnievať, že patrí do pôsobnosti všeobecného režimu vnútroštátnych poplatkov z tovarov, a teda treba ho skúmať vo vzťahu k článku 90 ES.

27      V tejto súvislosti treba pripomenúť, že Súdny dvor rozhodol, že článok 90 ES predstavuje v systéme Zmluvy doplnok k ustanoveniam, ktoré sa týkajú zrušenia ciel a poplatkov s rovnakým účinkom. Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečenie voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi za normálnych podmienok hospodárskej súťaže vylúčením všetkých foriem ochrany, ktorá by mohla vyplývať z uplatnenia diskriminujúceho vnútroštátneho zdanenia výrobkov, ktoré pochádzajú z iných členských štátov (rozsudok Brzeziński, už citovaný, bod 27 a citovaná judikatúra).

28      V oblasti zdaňovania dovezených ojazdených motorových vozidiel je cieľom článku 90 ES zabezpečiť úplnú neutralitu vnútroštátneho zdaňovania z hľadiska hospodárskej súťaže medzi výrobkami, ktoré sa už nachádzajú na vnútornom trhu, a dovezenými výrobkami (rozsudok z 20. septembra 2007, Komisia/Grécko, C‑74/06, Zb. s. I‑7585, bod 24 a citovaná judikatúra).

29      Okrem toho systém zdaňovania možno považovať za zlučiteľný s článkom 90 ES iba vtedy, ak sa preukáže, že funguje tak, že je v každom prípade vylúčené, aby dovážané výrobky boli zdaňované viac ako vnútroštátne výrobky, a nemá teda v žiadnom prípade diskriminačné účinky (rozsudok Brzeziński, už citovaný, bod 40 a citovaná judikatúra).

30      V prejednávanej veci sa teda vynára otázka, či sa sporný poplatok prakticky uplatňuje rovnako tak na dovážané ojazdené motorové vozidlá, ako aj na vozidlá kúpené v Poľsku, keďže oba druhy vozidiel sú podobnými výrobkami v zmysle článku 90 prvého odseku ES.

31      V tejto súvislosti je nepochybné, že v súlade s odsekom 1 bodom 1 vyhlášky z 28. júla 2003 je prvá registrácia ojazdeného motorového vozidla dovezeného z iného členského štátu dôvodom na vyrubenie sporného poplatku vo výške 500 PLN.

32      Na druhej strane podľa vnútroštátneho súdu a poľskej vlády nadobudnutie podobného vozidla v Poľsku nezakladá zvyčajne povinnosť zaplatiť žiaden poplatok, pokiaľ toto motorové vozidlo už na jeho území bolo zaregistrované.

33      Podľa vnútroštátneho súdu a poľskej vlády je totiž v prípade kúpy nového motorového vozidla v Poľsku povinnosťou výrobcu alebo dovozcu tohto vozidla vystaviť potvrdenie o prvej registrácii na tlačive, ktoré získa za cenu 9,71 PLN netto. Táto cena, ako aj ďalšie poplatky, ktoré platí predmetný hospodársky subjekt a súvisia s vydaním tohto potvrdenia, sú začlenené do konečnej ceny motorového vozidla.

34      Poľská vláda a Komisia Európskych spoločenstiev v tejto súvislosti zdôrazňujú, že akonáhle je vystavené potvrdenie o registrácii nového motorového vozidla, je toto potvrdenie odovzdávané každému nasledujúcemu majiteľovi motorového vozidla.

35      Z toho vyplýva, že nadobudnutie ojazdeného motorového vozidla dovezeného z iného členského štátu a prvá registrácia v Poľsku je dôvodom na vyrubenie sporného poplatku vo výške 500 PLN, zatiaľ čo nadobudnutie podobného motorového vozidla v Poľsku nie je zvyčajne spoplatnené žiadnym poplatkom za registráciu.

36      Preto je nutné konštatovať, že sporný poplatok je zakázaný článkom 90 prvým odsekom ES.

37      Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba odpovedať na položenú otázku tak, že článok 90 prvý odsek ES sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému poplatku, aký stanovuje odsek 1 bod 1 vyhlášky z 28. júla 2003, ktorým sa prakticky spoplatňuje prvá registrácia ojazdeného motorového vozidla dovezeného z iného členského štátu a nie nadobudnutie ojazdeného motorového vozidla v Poľsku, pokiaľ je už na jeho území zaregistrované.

 O trovách

38      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol takto:

Článok 90 prvý odsek ES sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému poplatku, aký stanovuje odsek 1 bod 1 vyhlášky poľského ministerstva infraštruktúry o výške poplatkov za vystavenie potvrdenia o registrácii motorového vozidla z 28. júla 2003, ktorým sa prakticky spoplatňuje prvá registrácia ojazdeného motorového vozidla dovezeného z iného členského štátu a nie nadobudnutie ojazdeného motorového vozidla v Poľsku, pokiaľ je už na jeho území zaregistrované.

Podpisy


* Jazyk konania: poľština.