Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 7 ноември 2007 г. - Hinderyckx/Съвет

(Дело F-57/06)1

(Длъжностни лица - Повишаване - Процедура по повишаване за 2005 г. - Невключване в списъка за повишените длъжностни лица - Нарушение на член 45 от Правилника - Сравнително разглеждане на заслугите - Атестационни доклади, изготвени от различни институции)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jacques Hinderyckx (Брюксел, Белгия) (представител: адв. J. Martin)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Simm и M. Bauer)

Предмет

От една страна, отмяна на решението за жалбоподателя да не бъде повишен в степен B*8 в рамките на процедурата за повишаване за 2005 г., и от друга страна, искане за обезщетение

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Съветът на Европейския съюз понася, наред със собствените съдебни разноски, и една трета от тези на г-н Hinderyckx.

Г-н Hinderyckx понася две трети от своите съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 178, 29.7.2006 г., стр. 34.