Language of document :

EU-Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 7. november 2007 - Hinderyckx mod Rådet

(Sag F-57/06) 1

(Tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2005 - ikke-optaget på listen over forfremmede tjenestemænd - tilsidesættelse af vedtægtens artikel 45 - sammenligning af fortjenester - bedømmelsesrapporter fra flere institutioner)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jacques Hinderyckx (Bruxelles, Belgien) (ved avocat J. Martin)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Simm og M. Bauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand dels om annullation af afgørelsen, hvorefter sagsøgeren ikke blev forfremmet til lønklasse B*8 i forfremmelsesåret 2005, dels om erstatning.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Rådet for Den Europæiske Union betaler sine egne og en tredjedel af sagsøgerens omkostninger.

Sagsøgeren bærer to tredjedele af sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 178 af 29.7.2006, s. 34.