Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 7 november 2007 - Hinderyckx / Raad

(Zaak F-57/06)1

(Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2005 - Niet-plaatsing op lijst van bevorderde ambtenaren - Schending van artikel 45 van Statuut - Vergelijking van verdiensten - Beoordelingsrapporten van verschillende instellingen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jacques Hinderyckx (Brussel, België) (vertegenwoordiger: J. Martin, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Simm en M. Bauer, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2005 niet tot de rang B*8 te bevorderen en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Raad van de Europese Unie zal naast zijn eigen kosten één derde van de kosten van Hinderyckx dragen.

Hinderyckx zal twee derde van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 178 van 29.7.2006, blz. 34.