Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 7 listopada 2007 r. - Hinderyckx przeciwko Radzie

(Sprawa F-57/06)1

(Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. - Niewpisanie na listę urzędników awansowanych - Naruszenie art. 45 regulaminu pracowniczego -Porównanie zasług - Sprawozdania z oceny pochodzące z różnych instytucji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jacques Hinderyckx (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: J. Martin, avocat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Sigm i M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy B*8 w postępowaniu w sprawie awansu za 2005 r. oraz zasądzenie odszkodowania

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Rada Unii Europejskiej poniesie oprócz własnych kosztów, jedną trzecią kosztów J. Hinderyckx'a.

J. Hinderyckx poniesie dwie trzecie kosztów własnych.

____________

1 - Dz.U. C 178 z 29.7.2006 r., str. 34.