Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 7. novembra 2007 - Hinderyckx/Rada

(vec F-57/06)1

(Zamestnanecká žaloba - Povýšenie - Hodnotiace obdobie 2005 - Nezaradenie do zoznam povýšených úradníkov - Porušenie článku 45 Služobného poriadku - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Hodnotiace správy vydané rôznymi inštitúciami)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jacques Hinderyckx (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. Martin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Simm a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu do platovej triedy B*8 v hodnotenom období 2005a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Rada Európskej únie je okrem svojich vlastných trov konania povinná nahradiť aj jednu tretinu trov konania pána Hinderyckx.

3.    Pán Hinderyckx znáša dve tretiny svojich trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 178, 29.7.2006, s. 34.