Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2007 r. - Domínguez González przeciwko Komisji

(Sprawa F-88/07)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Juan Luís Domínguez González (Girona, Hiszpania) (przedstawiciel: R. Nicolazzi Angelats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 20.310,68 EUR tytułem odszkodowania za wyrządzone szkody, która to kwota nie obejmuje szkód materialnych i na osobie oraz poniesionych kosztów w związku ze skargę;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga zmierza do naprawienia szkód poniesionych przez skarżącego wskutek decyzji Komisji z dnia 20 lipca 1999 r. rozwiązującej ze skarżącym umowę zawartą przez skarżącego z Europejskim Biurem Pomocy Humanitarnej (ECHO) w dniu 1 lipca 1999 r. wskutek badania lekarskiego, przewidzianego w tej umowie.

Na poparcie swej skargi, skarżący podnosi zasadniczo:

- że rozwiązanie umowy oparte jest na ocenie problemów zdrowotnych dokonanej bez uwzględnienia uaktualnionych badań i tym samym bez uwzględnienia jego rzeczywistego stanu zdrowia;

- że nie otrzymał żadnej odpowiedzi na kolejne listy wysyłane do przedstawicieli ECHO mające na celu sprostowanie wyżej wskazanego błędu;

- że Komisja naruszyła postanowienia umowy, zgodnie z którymi umowa mogła wejść w życie tylko wtedy, gdy stan zdrowia pracownika został pozytywnie oceniony;

- że naruszono prawo do obrony.

____________