Language of document :

Žaloba podaná 29. augusta 2007 - Domínguez González/Komisia

(vec F-88/07)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Juan Luís Domínguez González (Girona, Španielsko) (v zastúpení: R. Nicolazzi Angelats, abogado)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila náhradu spôsobenej ujmy vo výške 20 310,68 EUR bez toho, aby v tejto sume boli zahrnuté majetková a osobná ujma, ako aj náklady spojené so žalobou,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Cieľom tejto žaloby je náhrada ujmy žalobcovi, ktorá mu podľa jeho názoru bola spôsobená rozhodnutím Komisie z 20. júla 1999, ktorým sa zrušila jeho zmluva s Úradom Európskeho spoločenstva pre humanitárnu pomoc (ECHO), ktorú žalobca podpísal 1. júla 1999 po tom, ako podstúpil lekársku prehliadku stanovenú v tejto zmluve

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza najmä, že:

zrušenie zmluvy bolo založené na posúdení jeho zdravotných problémov bez použitia aktualizovaných vyšetrení, a teda bez zohľadnenia jeho zdravotného stavu,

nedostal žiadnu odpoveď na za sebou nasledujúce odkazy, ktoré zaslal zodpovedným osobám v ECHO s cieľom napraviť predchádzajúcu chybu,

Komisia porušila zmluvné ustanovenia, v ktorých je stanovené, že zmluva môže nadobudnúť účinnosť len potom, ako bude pozitívne posúdený zdravotný stav zamestnanca,

bolo porušené jeho právo na obranu.

____________