Language of document :

Иск, предявен на 5 октомври 2007 г. - Giaprakis / Комитет на регионите

(Дело F-106/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Stavros GIAPRAKIS (Брюксел, Белгия), [представител: M.-A. Lucas, avocat]

Ответник: Комитет на регионите на Европейския съюз

Искания на ищеца

да се отмени Решението от 21 ноември 2006 г. на административния директор на КР за връщане на суми, платени на ищеца при прилагане на корекционен коефициент към частта от възнагражденията, превеждани във Франция от април 2004 г. до юни 2005 г. на стойност от 1246,06 EUR,

да се осъди Комитетът на регионите да му възстанови сумата от 1246,06 EUR, удържана от неговото възнаграждение заедно с лихва за забава от 8 % годишно, считано от датата на възстановяването 1 декември 2006 г. до окончателното плащане на сумата,

да се осъди Комитетът на регионите да заплати на ищеца сумата от 1000 EUR като обезщетение за причинените от оспорваното решение неимуществените вреди,

да се осъди Комитетът на регионите да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своя иск ищецът посочва доводи, подобни на посочените такива в рамките на дело F-59/071

____________

1 - - ОВЕС C 199, 25. 8. 2007 г., стр. 51