Language of document :

Žaloba podaná dne 5. října 2007 - Giaprakis v. Výbor regionů

(Věc F-106/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Stavros GIAPRAKIS (Brusel, Belgie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Výbor regionů Evropské unie (VR)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitele ředitelství pro administrativu VR ze dne 21. listopadu 2006 o vymáhání částek vyplacených žalobci na základě uplatnění koeficientu, kterým se násobí část výdělku převáděná do Francie od dubna 2004 do června 2005, ve výši 1 246,06 EUR,

uložit Výboru regionů náhradu částky 1 246,06 EUR stržené z žalobcova platu, zvýšené o úroky z prodlení se sazbou 8 % ročně ode dne 1. prosince 2006, tj. data stržení částky, do jejího úplného splacení,

uložit Výboru regionů, aby zaplatil žalobci částku 1 000 EUR jako náhradu nemajetkové újmy, kterou mu způsobilo napadené rozhodnutí,

uložit VR náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uvádí žalobní důvody obdobné žalobním důvodům uvedeným ve věci F-59/07. 1

____________

1 - - Úř. věst. C 199 ze dne 25. 8. 2007, s. 51.