Language of document :

Sag anlagt den 5. oktober 2007 - Giaprakis mod Regionsudvalget

(Sag F-106/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Stavros GIAPRAKIS (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Regionsudvalget for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af direktøren for Regionsudvalgets administration trufne afgørelse af 21. november 2006 om at kræve de beløb tilbagebetalt, som sagsøgeren fik udbetalt som justeringskoefficient for den del af hans vederlag, der blev overført til Frankrig mellem april 2004 og maj 2005, i alt 1 246,06 EUR.

Regionsudvalget tilpligtes at betale sagsøgeren 1 246,06 EUR, der er tilbageholdt af hans løn, med tillæg af morarenter på 8% p.a. fra 1. december 2006, som var tidspunktet for tilbagesøgningen, og indtil fuld betaling.

Regionsudvalget tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 1 000 EUR som erstatning for den ikke-økonomiske skade, som den anfægtede afgørelse har forvoldt ham.

Regionsudvalget tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremsat anbringender, der i det væsentlige svarer til de anbringender, der er fremsat i sag F-59/07 1

____________

1 - EUT C 199 af 25.8.2007, s. 51.