Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 października 2007 r. - Giaprakis przeciwko Komitetowi Regionów

(Sprawa F-106/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stavros Giaprakis (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M.-A. Lucas)

Strona pozwana: Komitet Regionów Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 listopada 2006 r. dyrektora administracyjnego Komitetu Regionów w sprawie zwrotu kwot wypłaconych skarżącemu z tytułu współczynnika korygującego w odniesieniu do części wynagrodzenia przekazanego do Francji od kwietnia 2004 r. do czerwca 2005 r. w wysokości 1.246,06 EUR,

zasądzenie od Komitetu Regionów kwoty 1.246,06 EUR potrąconych z jego wynagrodzenia, powiększonej o odsetki za zwłokę w wysokości 8% rocznie od dnia 1 grudnia 2006 r., dnia potrącenia aż do pełnej zapłaty,

zasądzenie od Komitetu Regionów na jego rzecz kwoty 1.000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną mu zaskarżoną decyzją,

obciążenie Komitetu Regionów kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi podobne zarzuty to zarzutów podniesionych w sprawie F-59/07.

____________