Language of document :

Talan väckt den 5 oktober 2007 - Giaprakis mot Regionkommittén

(Mål F-106/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stavros Giaprakis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat M.-A. Lucas)

Svarande: Regionkommittén

Sökanden yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som direktören för regionkommitténs administration fattade den 21 november 2006 om att återkräva de belopp som betalats ut till sökanden som korrigeringskoefficient för den del av dennes lön som överförts till Frankrike mellan april 2004 och juni 2005, till ett belopp på 1 246,06 EUR,

förplikta regionkommittén att återbetala det belopp på 1 246,06 EUR som kvarhållits av dennes lön, till sökanden jämte dröjsmålsränta med 8 procent om året räknat från den 1 december 2006, vilket är datumet då beloppet kvarhölls, och fram till dess full betalning sker,

förplikta regionkommittén att erlägga ett belopp på 1 000 EUR såsom skadestånd för den ideella skada som sökanden lidit till följd av angripna beslutet,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin ansökan åberopar sökanden grunder som liknande de grunder som åberopats i mål F-59/07.1

____________

1 - _ EUT C 199, 25.8.2007, s. 51