Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 18 октомври 2007 г. - Krcova / Съд на Европейските общности

(Дело F-112/06)1

(Публична служба - Длъжностно лице в срок за изпитване - Член 34 от Правилника - Освобождаване на длъжностно лице в срок за изпитване - Право на преценка - Задължение за мотивиране - Дълг за полагане на грижа - Принцип на добрата администрация)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Erika Krcova (Trnava, Словакия) [представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, адвокати]

Ответник: Съд на Европейските общности [представител: M. Schauss]

Предмет

Отмяна на решение на Съда на Европейските общности от 18 октомври 2005 г. за освобождаване на ищцата след изтичането на срока за изпитване.

Диспозитив

Отхвърля иска.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 281, 18.11.2006 г., стр. 49.