Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 18 oktober 2007 - Krcova / Hof van Justitie

(Zaak F-112/06)1

(Ambtenaren - Ambtenaar op proef - Artikel 34 van het Statuut - Ontslag van een ambtenaar op proef - Beoordelingsvrijheid - Motiveringsplicht - Zorgplicht - Beginsel van goed bestuur)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Erika Krcova (Trnava, Slowakije) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: M. Schauss)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Hof van Justitie van 18 oktober 2005 om verzoekster aan het einde van haar proeftijd te ontslaan

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij draagt haar eigen kosten.

____________

1 - PB C 281 van 18. 11. 2006, blz. 49.