Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 października 2007 r. - Krcova przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-112/06)1

(Służba publiczna - Urzędnik w okresie próbnym - Artykuł 34 regulaminu pracowniczego - Zwolnienie urzędnika w okresie próbnym - Uprawnienia dyskrecjonalne - Obowiązek uzasadnienia - Obowiązek staranności - Zasada dobrej administracji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Erika Krcova (Trnava, Słowacja) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: M. Schauss)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zwolnienia skarżącej z upływem okresu próbnego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 281 z 18.11.2006 str. 49.