Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. októbra 2007 - Krčová/Súdny dvor

(vec F-112/06)1

(Verejná služba - Úradník v skúšobnej dobe - Článok 34 služobného poriadku - Prepustenie úradníka v skúšobnej dobe - Voľná úvaha - Povinnosť odôvodnenia - Povinnosť starostlivosti - Zásada riadnej správy vecí verejných)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Erika Krčová (Trnava, Slovensko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Schauss)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Súdneho dvora z 18. októbra 2005 o prepustení žalobkyne po skončení jej skúšobnej doby.

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 281, 18.11.2006, s. 49.