Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 25 oktober 2007 - Milella en Campanella / Commissie

(Zaak F-71/05)1

(Openbaar ambt - Ambtenaren - Verkiezingen - Personeelscomité - Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de plaatselijke afdeling van het personeelscomité van de Commissie te Luxemburg, in het centraal personeelscomité van de Commissie - Beginsel van een globale verdeling die evenredig is met de verkiezingsresultaten - Beroep tot nietigverklaring - Ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Arcangelo Milella (Niederanven, Luxemburg) en Delfina Campanella (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Kraemer)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van de Commissie betreffende de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het plaatselijk personeelscomité van Luxemburg (CLPL) in het centraal personeelscomité (CCP), alsmede vaststelling van de onwettigheid van de besluiten van het CLPL

Dictum

Het besluit van de directeur-generaal van het directoraat-generaal "Personeelszaken en algemeen beheer" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 april 2005 wordt nietig verklaard voor zover het de plaatselijke afdeling van het personeelscomité van de Commissie te Luxemburg, formeel heeft verzocht "de in dit besluit gegeven aanwijzingen" in acht te nemen.

Het besluit van de directeur-generaal van het directoraat-generaal "Personeelszaken en algemeen beheer" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 mei 2005 wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 229 van 17. 9. 2005, blz. 36.