Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 października 2007 r. - Milella i Campanella przeciwko Komisji

(Sprawa F-71/05)1

(Służba publiczna- Urzędnicy - Wybory - Przedstawiciele sekcji lokalnej komitetu pracowniczego Komisji, reprezentującej pracowników zatrudnionych w Luksemburgu, do centralnego komitetu pracowniczego Komisji - Zasada całościowego proporcjonalnego podziału wyników wyborów - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Arcangelo Milella (Niederanven, Luksemburg i Delfina Campanella (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: M.-A. Lucas)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i H. Kraemer)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie wyznaczenia przedstawicieli lokalnego komitetu pracowniczego w Luksemburgu (CLPL) do centralnego komitetu pracowniczego (CCP), a także stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji CLPL.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej "Personel i Administracja" Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 18 kwietnia 2005 r. w części, w jakiej formalnie wzywa sekcję lokalną komitetu pracowniczego Komisji, reprezentującą pracowników zatrudnionych w Luksemburgu, do przestrzegania " wskazówek zawartych w niniejszcej decyzji".

Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej "Personel i Administracja" Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 11 maja 2005 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 229 z 17.9.2005, str. 36