Language of document :

3. oktoobril 2007 esitatud hagi - Petrilli versus komisjon

(Kohtuasi F-98/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicole Petrilli (Sint Stevens Woluwe, Belgia) (esindaja: advokaat J. L. Lodomez)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tunnistada käesolev tühistamishagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada 20. juuli 2007. aasta otsus, millega ametisse nimetav asutus jättis rahuldamata Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade (personalieeskirjad) artikli 90 lõike 1 alusel hageja esitatud taotluse oma lepingu pikendamiseks komisjoni teadusuuringute peadirektoraadis;

tühistada igasugune otsus, mille komisjon võib teha kaebuse kohta, mille hageja on käesoleva hagiga ja ametisse nimetava asutuse 20. juuli 2007. aasta otsuse peatamiseks esitatud hagiga paralleelselt esitanud;

tunnistada käesolev kahju hüvitamise hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

kohustada komisjoni ennistama hageja teenistusse 18 kuuks lepingulise töötaja ametikohale teadusuuringute peadirektoraadi üksuses "T2"; mõista selle kohustuse täitmata jätmisega viivitamise eest rahatrahv 1000 eurot päevas;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis lepingu pikendamisest keeldumise tõttu saamata jäänud töötasust tuleneva materiaalse kahju eest summas, mis vastab töötasule, mis hagejale oleks makstud, kui ta oleks saanud jätkata töötamist lepingulise töötaja lepingu alusel kuni kolme aasta täitumiseni;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis täiendava kahju eest, mis hagejal tekkis määramata tähtajaga lepingu saamise võimaluse kaotamise tõttu tulevases teadusuuringute rakendusasutuses ning seejärel ülalnimetatud lepingu pikendamata jätmise ning võimaluse puudumise tõttu lõpetada oma tööülesanne komisjonis ja süvendada selle tööülesande jätkamise läbi oma teadmisi;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis lepingu pikendamisest keeldumise otsusega tekitatud moraalse kahju eest summas, mille määrab Avaliku Teenistuse Kohus ja mille esialgseks summaks on üks euro, kuid seda sõnaselgel tingimusel, et seda summat võib menetluse käigus suurendada;

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagi toetuseks neli väidet, millest esimene puudutab õiguspärasuse põhimõtte ja muude teenistujate teenistustingimuste artikli 88 rikkumist. Hageja väidab, et temaga sõlmitud lepingulise töötaja lepingu pikendamisest keeldumise otsus, mis on tehtud komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsuse alusel, mis puudutab komisjoni teenistuses olevate mittealaliste töötajate teenistusaja maksimaalset kestust, takistab muude teenistujate teenistustingimuste artikli 88 õiguslike tagajärgede saabumist, mis võimaldaks hageja lepingut järgmise 18 kuu võrra pikendada. 28. aprilli 2004. aasta otsus on ebaseaduslik, kuivõrd sellega piiratakse personalieeskirjades sätestatud õigusi.

Teine väide puudutab hea halduse põhimõtte, administratsiooni hoolitsemiskohustuse ja teenistushuvides tegutsemise kohustuse rikkumist. Hageja väidab, et vaidlustatud otsus ei võta arvesse tema isiklikku olukorda, teenistushuvisid ega asutamisel oleva tulevase ameti huvisid.

Kolmas väide puudutab põhjenduste ebapiisavust ja muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3b rikkumist. Hageja väidab eeskätt, et automaatne keeldumine tema lepingut pikendada seetõttu, et on täitunud 28. aprilli 2004. aasta otsuses ettenähtud kuueaastane ülempiir, on vastuolus muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3b mõttega, mille aluseks on tahe võtta teenistusse isikuid määratud tähtajaga lepingu alusel, täitmaks spetsiaalsetes valdkondades ülesandeid aja jooksul, mis on vajalik konkreetse ülesande sooritamiseks.

Neljandas väites kinnitatakse, et 28. aprilli 2004. aasta otsus rikub nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ (EÜT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03; lk 368), Euroopa tööõiguse üldpõhimõtteid, töötajate sotsiaalõiguseid ja eriti töökoha stabiilsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Viimase osas väidab hageja, et kuueaastane ülempiir kohaldub vaid muude teenistujate teenistustingimuste artikliga 3b hõlmatud lepingulistele töötajatele, samas kui muude teenistujate teenistustingimuste artikliga 3a hõlmatud lepingulisi töötajaid võib tööle võtta määramata tähtajaga lepingu alusel.

____________