Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 3. oktobrī - Petrilli/Komisija

(lieta F-98/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nicole Petrilli, Sint Stevens Woluwe (Beļģija) (pārstāvis - J. L. Lodomez, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka šī prasība par tiesību akta atcelšanu ir pieņemama un pamatota;

atcelt 2007. gada 20. jūlija lēmumu, ar kuru iecēlējinstitūcija noraidīja prasītājas lūgumu, kas iesniegts atbilstoši Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu (Civildienesta noteikumi) 90. panta 1. punktam, par viņas līguma Komisijas Pētniecības ģenerāldirektorātā atjaunošanu;

atcelt iespējamo lēmumu, ko Komisija varētu pieņemt par sūdzību, ko prasītāja iesniegusi paralēli šai prasībai un prasībai par iecēlējinstitūcijas 2007. gada 20. jūlija lēmuma piemērošanas apturēšanu;

atzīt, ka šī prasība par zaudējumu atlīdzību ir pieņemama un pamatota;

uzlikt Komisijai pienākumu ļaut prasītājai atkārtoti ieņemt savu līgumdarbinieka amata vietu "T2" nodaļā Pētniecības ģenerāldirektorātā uz 18 mēnešiem; saistībā ar šā pienākuma izpildi noteikt naudas sodu EUR 1 000 apmērā par katru nokavējuma dienu;

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājai kā atlīdzību par mantiskajiem zaudējumiem, kas saistīti ar atalgojuma nesaņemšanu pēc atteikuma atjaunot viņas līgumu, summu, kas atbilst atalgojumam, ko viņa būtu saņēmusi, ja viņai būtu iespēja strādāt saskaņā ar savu līgumdarbinieka līgumu līdz trīs gadu termiņa beigām;

piespriest Komisijai atlīdzināt papildu kaitējumu, kas radies prasītājai, jo viņa zaudējusi iespēju noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku Pētniecības izpildaģentūrā (PIA), kas tiks izveidota nākotnē, tāpēc, ka nav atjaunots iepriekš minētais līgums un nav iespējas izpildīt savus uzdevumus Komisijā un uzlabot savu pieredzi, pildot tajā šos uzdevumus;

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājai kā atlīdzību par morālo kaitējumu, kas nodarīts ar lēmumu atteikt viņas līguma atjaunošanu, summu, kuru noteiks Pirmās instances tiesa un kuras apmērs provizoriski - noteikti paturot tiesības palielināt šo summu procesa gaitā - ir EUR 1;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības atbalstam prasītāja izvirza četrus pamatus, pirmais no kuriem ir saistīts ar tiesiskuma principa un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 88. panta pārkāpumu. Prasītāja apgalvo, ka lēmums, ar ko atsaka viņas līgumdarbinieka līguma atjaunošanu un kas pieņemts atbilstoši Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmumam par personāla, kas nav pastāvīgi darbinieki, nodarbināšanas Komisijas dienestos maksimālo ilgumu, liedz īstenot PDNK 88. pantu, kas ļautu atjaunot viņas līgumu uz jaunu 18 mēnešu laikposmu. 2004. gada 28. aprīļa lēmums ir prettiesisks, jo ar to ierobežo Civildienesta noteikumos paredzētās tiesības.

Otrais pamats ir saistīts ar labas pārvaldības principa, administrācijas pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses un dienesta interešu principa pārkāpumu. Prasītāja uzskata, ka apstrīdētais lēmums neņem vērā nedz viņas personīgo stāvokli, nedz dienesta intereses, nedz aģentūras, kas jāizveido nākotnē, intereses.

Trešais pamats ir saistīts ar nepietiekamu pamatojumu un PDNK 3.b panta pārkāpumu. Prasītāja cita starpā norāda, ka automātisks atteikums atjaunot viņas līgumu tāpēc, ka ir sasniegts 2004. gada 28. aprīļa lēmumā paredzētais sešu gadu maksimālais termiņš, ir pretrunā PDNK 3.b panta jēgai, kas balstīta uz gribu pieņemt darbā personas atbilstoši uz noteiktu laiku noslēgtajam līgumam, lai tās pildītu uzdevumus specializētajās jomās, uz laiku, kas nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei.

Ceturtais pamats ir saistīts ar to, ka 2004. gada 28. aprīļa lēmums pārkāpj Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvu 1999/70/EK (OV L 175, 43. lpp.), Eiropas darba tiesību vispārējos principus, darbinieku sociālās tiesības un it īpaši darba stabilitātes principu un nediskriminācijas principu. Attiecībā uz pēdējo principu prasītāja uzsver, ka sešu gadu maksimālais termiņš ir piemērojams tikai līgumdarbiniekiem, uz kuriem attiecas PDNK 3.a pants, savukārt tie, uz kuriem attiecas PDNK 3.b pants, var noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku.

____________