Language of document :

Talan väckt den 3 oktober 2007 - Petrilli mot kommissionen

(Mål F-98/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicole Petrilli (Sint Stevens Woluwe, Belgien) (ombud: advokaten J.L. Lodomez)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

fastställa att förevarande talan om ogiltighet kan prövas och är välgrundad,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 20 juli 2007 att avslå sökandens ansökan enligt artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna om att hennes anställningsavtal inom GD Forskning vid kommissionen skulle förnyas,

ogiltigförklara det eventuella beslut som kommissionen skulle kunna fatta rörande det klagomål som sökanden ingett parallellt med förevarande talan samt en talan om uppskjutande av verkställigheten av tillsättningsmyndighetens beslut av den 20 juli 2007,

fastställa att förevarande skadeståndstalan kan prövas och är välgrundad,

förelägga kommissionen att tillåta sökanden att återgå till sin tjänst som kontraktsanställd tjänsteman vid enhet T2 vid GD Forskning för en period på 18 månader, samt föreskriva ett vite om 1000,00 euro om dagen vid utebliven uppfyllelse,

förplikta kommissionen att till sökanden utge skadestånd för egendomsskada avseende utebliven lön till följd av vägran att förnya sökandens anställningsavtal med ett belopp som motsvarar den lön som hon skulle ha erhållit om hon kunnat fortsätta som kontraktsanställd under tre år,

förplikta kommissionen att ersätta den ytterligare skada som sökanden lidit på grund av den uteblivna möjligheten att erhålla en tillsvidareanställning vid den framtida Exekutiva byrån för forskning (REA) till följd av att ovannämnda avtal inte förnyades och hon därvid fråntogs möjligheten att slutföra sitt uppdrag vid kommissionen och fördjupa sin erfarenhet genom att genomföra detta uppdrag,

förplikta kommissionen att ersätta den ideella skada som beslutet att inte förnya sökandens anställningsavtal har orsakat med ett belopp som skall bedömas av personaldomstolen och som preliminärt fastställs till 1 euro, med reservation för ett höjt belopp under förfarandet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har sökanden anfört fyra grunder. Den första avser ett åsidosättande av legalitetsprincipen och artikel 88 i anställningsvillkoren för övriga anställda. Sökanden har gjort gällande att beslutet att inte förnya hennes avtal som kontraktsanställd, som fattades på grundval av kommissionens beslut av den 28 april 2004 om den maximala anställningstiden för icke fast anställd personal vid kommissionens tjänstegrenar, hindrar en tillämpning av artikel 88 i anställningsvillkoren för övriga anställda, vilken skulle göra det möjligt att förnya hennes avtal för ytterligare 18 månader. Beslutet av den 28 april 2004 är rättsstridigt, eftersom det hindrar ett utövande av de rättigheter som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna.

Den andra grunden avser ett åsidosättande av principen om en god förvaltningssed, administrationens skyldighet att iaktta omsorg och tjänstens intresse. Sökanden har gjort gällande att det angripna beslutet varken beaktar hennes personliga situation eller tjänstens intresse eller intresset för den byrå som skall inrättas.

Den tredje grunden avser en otillräcklig motivering och ett åsidosättande av artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda. Sökanden har bland annat åberopat att den automatiska vägran att förnya hennes anställningsavtal på grund av att hon nått den sexårsgräns som föreskrivs i beslutet av den 28 april 2004 åsidosätter andemeningen i artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda, vilken grundas på en vilja att anställa personer med tidsbegränsade anställningsavtal i syfte att genomföra uppgifter inom specialiserade områden under den tid som är nödvändig för att genomföra en specifik uppgift.

Den fjärde grunden avser att beslutet av den 28 april 2004 strider mot rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 (EGT L 175, s. 43), de allmänna principerna i den europeiska arbetsrätten, de anställdas sociala rättigheter och i synnerhet principen om anställningstrygghet och icke-diskrimineringsprincipen. Vad gäller den sistnämnda principen har sökanden gjort gällande att sexårsgränsen endast tillämpas på kontraktsanställda enligt artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda, medan kontraktsanställda enligt artikel 3a i dessa anställningsvillkor har en möjlighet att få en tillsvidareanställning.

____________