Language of document :

Akzo Nobel Chemicals Ltd ja Akcros Chemicals Ltd 8. detsembril 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 17. septembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-253/03: Akzo Nobel Chemicals Ltd ja Akcros Chemicals Ltd versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi C-550/07 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Akzo Nobel Chemicals Ltd ja Akcros Chemicals Ltd (esindajad: advokaadid C. Swaak, M. Mollica ja M. van der Woude)

Teised menetluspooled: Euroopa Ühenduste Komisjon, Council of the Bars and Law Societies of the European Union, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) - European Chapter, International Bar Association

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Esimese Astme Kohtu 17. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-253/03 selles osas, millega on jäetud rahuldamata advokaadi ja tema kliendi teabevahetuse konfidentsiaalsuse kaitse taotlus Akzo Nobeli ettevõtte juristiga toimunud teabevahetuse osas;

tühistada 8. mai 2003. aasta rahuldamata jätmise otsus selles osas, millega keelduti tagastamast Akzo Nobeli ettevõtte juristiga peetud elektroonilist kirjavahetust (osa B-kategooria dokumente);

mõista komisjonilt välja käesoleva apellatsioonimenetluse ja Esimese Astme Kohtu menetluse kohtukulud selles osas, mis puudutab käesolevas apellatsioonkaebuses tõstatatud väidet.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid väidavad, et selle nõude tagasilükkamisega rikkus Esimese Astme Kohus ühenduse õigust. Apellandid kinnitavad eelkõige, et kuna Esimese Astme Kohus järgis täpselt kohtuotsuse AM&S Europe vs. komisjon1 teatud lõikudes sisalduvat osalist ja sõnasõnalist tõlgendust, siis ta:

tõlgendas vääralt advokaadi ja tema kliendi teabevahetuse konfidentsiaalsuse kaitse põhimõtet, nagu seda on selgitatud kohtuotsuses AM&S, rikkudes sellega võrdsuse põhimõtet (B osa);

teise võimalusena, keeldudes advokaadi ja tema kliendi teabevahetuse konfidentsiaalsuse kaitse põhimõtte uudsest tõlgendamisest õigusmaastikul toimunud olulistest arengutest lähtudes, rikkus kaitseõiguse tagamise ja õiguskindluse üldpõhimõtteid; ja

kolmanda võimalusena rikkus EÜ artiklit 5 (volituste andmise põhimõte) ja siseriikliku menetluse autonoomia põhimõtet (D osa).

____________

1 - Kohtuasi 155/79, EKL 1982, lk 1575.