Language of document :

Odvolanie podané 8. decembra 2007: Akzo Nobel Chemicals Ltd a Akcros Chemicals Ltd proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) zo 17. septembra 2007 vo veci T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd a Akcros Chemicals Ltd/Komisia Európskych spoločenstiev

(vec C-550/07 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd (v zastúpení: C. Swaak, advocaat, M. Mollica a M. van der Woude, avocats)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev, Council of the Bars and Law Societies of the European Union, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) - European Chapter, International Bar Association

Návrhy odvolateliek

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. septembra 2007 vo veci T-253/03 v rozsahu, v akom zamietol návrh na "LPP" (ochranu dôvernosti) komunikácie s interným právnikom Akzo Nobel,

zrušiť zamietavé rozhodnutie Komisie z 8. mája 2003, v rozsahu, v akom ním bolo zamietnutý návrh na vrátenie e-mailovej korešpondencie s interným právnikom Akzo Nobel (časť dokumentov série B),

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania súvisiacich s týmto odvolaním a trov konania pred Súdom prvého stupňa v rozsahu, v akom sa týkajú tohto odvolania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky tvrdia, že Súd prvého stupňa zamietnutím ich návrhu porušil právo Spoločenstva. Odvolateľky najmä uvádzajú, že Súd prvého stupňa striktným sledovaním čiastočného a doslovného výkladu niektorých bodov rozsudku Súdneho dvora AM & S Europe Limited/Komisia1:

1.    nesprávne vyložil zásadu "LPP" uvedenú v rozsudku Súdneho dvora AM & S Europe Limited/Komisia, čím porušil zásadu rovnosti (časť B);

2.    subsidiárne, odmietnutím opätovného vyloženia zásady "LPP" vzhľadom na značný pokrok vo vývoji právneho prostredia porušil všeobecné zásady ochrany práv na obhajobu a právnej istoty (časť C), a

3.    ďalej subsidiárne, porušil článok 5 ES (zásadu rozdelenia právomocí) a zásadu vnútroštátnej procesnej autonómnosti (časť D).

____________

1 - Rozsudok z 18. mája 1982, 155/79, Zb. s. 1575.