Language of document :

Överklagande ingett den 8 december 2007 av Akzo Nobel Chemicals Ltd och Akcros Chemicals Ltd av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 17 september 2007 i mål T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ld och Akcros Chemicals Ltd mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål C-550/07 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Akzo Nobel Chemicals Ltd och Akcros Chemicals Ltd (ombud: advokaterna C. Swaak, M. Mollica och M. van der Woude)

Övriga parter i målet: Europeiska gemenskapernas kommission, Council of the Bars and Law Societies of the European Union, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) - European Chapter, International Bar Association

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen skall

upphäva den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt meddelat den 17 september 2007 i mål T-253/03, för så vitt förstainstansrätten ogillade begäran om advokatsekretess på utväxlingen av meddelanden med Akzo Nobels bolagsjurist,

ogiltigförklara kommissionens avslagsbeslut av den 8 maj 2003, för så vitt kommissionen vägrade att återsända e-postmeddelanden som utväxlats med Akzo Nobels bolagsjurist (del av handlingarna i serie B)

förplikta svaranden i förevarande mål om överklagande att ersätta rättegångskostnaderna avseende förfarandet i domstolen och i förstainstansrätten för så vitt de avser grunden som anförts i förevarande överklagande.

Grunder och huvudargument

Klagandena har anfört att förstainstansrätten åsidosatt gemenskapsrätten när den vägrade att efterkomma denna begäran. Klaganden har närmare gjort gällande att förstainstansrätten, genom att endast företa en delvis och bokstavlig tolkning av ett fåtal stycken i domen AM & S mot kommissionen1,

gjorde en felaktig tolkning av principen om advokatsekretess såsom denna anges i domen AM & S, och således åsidosatte likabehandlingsprincipen (del B),

i andra hand, åsidosatte grundläggande principer om skydd för rätten till försvar och rättsäkerhet (del C) när den vägrade att på nytt tolka principen om advokatsekretess mot bakgrund av väsentliga förändringar på rättsområdet, och

i tredje hand, åsidosatte artikel 5 EG (kompetensfördelningsprincipen) och principen om nationell processuell autonomi (del D).

____________

1 - Dom av den 18 maj 1982 i mål 155/79, AM & S mot kommissionen (REG 1982, s. 1575, svensk specialutgåva, volym 6, s. 405.