Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo - Portugalsko) - Erika Hollmann/Fazenda Pública

(vec C-443/06)1

(Priame dane - Zdanenie ostatných príjmov z nehnuteľností - Voľný pohyb kapitálu - Základ dane - Diskriminácia - Koherencia daňového systému)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Erika Hollmann

Odporkyňa: Fazenda Pública

Vedľajší účastník konania: Ministério Público

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Supremo Tribunal Administrativo - Výklad článkov 12 ES, 18 ES, 39 ES, 43 ES a 56 ES - Zdanenie kapitálových výnosov z odplatného prevodu nehnuteľností - Vylúčenie kapitálových výnosov z prevodu nehnuteľností uskutočneného rezidentmi iných členských štátov z čiastočného oslobodenia kapitálových výnosov od dane, ktoré sa uplatňuje voči rezidentom daného štátu

Výrok rozsudku

Článok 56 ES sa má vykladať tak, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava, ktorej sa týka spor vo veci samej, ktorá podriaďuje ostatné príjmy vyplývajúce z prevodu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v jednom členskom štáte, v danom prípade v Portugalsku, ak je tento prevod vykonaný rezidentom iného členského štátu, vyššiemu daňovému bremenu, než je daňové bremeno uplatňované pri rovnakom type operácie na ostatné príjmy dosiahnuté rezidentom štátu, v ktorom sa nachádza táto nehnuteľnosť.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006.