Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. prosince 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof - Německo) - Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt v. Finanzamt Offenburg

(Věc C-281/06)1

(Volný pohyb služeb - Učitelská činnost vykonávaná jako vedlejší pracovní činnost - Pojem ,úplata' - Náhrady výdajů - Právní úprava v oblasti osvobození od daně - Podmínky - Úplata vyplacená vnitrostátní univerzitou)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobci: Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt

Žalovaný: Finanzamt Offenburg

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Bundesfinanzhof - Výklad článků 49 ES a 149 ES - Učitelská činnost vykonávaná jako vedlejší pracovní činnost u právnické osoby veřejného práva (univerzita) za odměnu, která může být považována za náhradu výdajů - Vnitrostátní právní úprava omezující osvobození od daně těchto odměn jen na případy, kdy jsou tyto vypláceny právnickými osobami veřejného práva usazenými v členském státě

Výrok

Učitelská činnost vykonávaná daňovým poplatníkem jednoho členského státu pro právnickou osobu veřejného práva, v projednávaném případě univerzitu, která se nachází v jiném členském státě, spadá do působnosti článku 49 ES, i když je vykonávána jako vedlejší a téměř neplacená pracovní činnost.

Omezení volného pohybu služeb spočívající v tom, že vnitrostátní právní úprava vyhrazuje uplatnění osvobození od daně z příjmů úplatám za učitelskou činnost vykonávanou jako vedlejší pracovní činnost, vypláceným univerzitami, které jsou právnickými osobami veřejného práva, usazenými na vnitrostátním území a odepírá použití tohoto osvobození, jestliže jsou tyto úplaty vypláceny univerzitou usazenou v jiném členském státě, není odůvodněno naléhavými důvody obecného zájmu.

Skutečnost, že členské státy jsou oprávněny samy rozhodovat o organizaci svých vzdělávacích systémů, nemůže vést k tomu, že vnitrostátní právní úprava, která vyhrazuje přiznání daňového osvobození daňovým poplatníkům vykonávajícím pracovní činnost pro nebo na účet vnitrostátních veřejných univerzit, je slučitelná s právem Společenství.

____________

1 - Úř. věst. C 224, 16.9.2006.