Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. december 2007 - Hans-Dieter Jundt og Hedwig Jundt mod Finanzamt Offenburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof (Tyskland))

(Sag C-281/06) 1

(Fri udveksling af tjenesteydelser - undervisningsvirksomhed, der udøves som bibeskæftigelse - "betalings"-begrebet - omkostningsgodtgørelse - lovgivning vedrørende skattefritagelse - betingelser - betaling erlagt af et indenlandsk universitet)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Hans-Dieter Jundt og Hedwig Jundt

Sagsøgt: Finanzamt Offenburg

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse- Bundesfinanzhof - fortolkning af artikel 49 og 149 EF - bibeskæftigelse som lærer for en offentligretlig juridisk person (universitet) mod et vederlag, der må betragtes som en omkostningsgodtgørelse - national ordning, der kun indebærer skattefritagelse for et sådant vederlag, når det ydes af en offentligretlig juridisk person i medlemsstaten

Konklusion

Undervisningsvirksomhed, som udøves af en skattepligtig i en medlemsstat, der er ansat af en offentlig juridisk person, i det foreliggende tilfælde et universitet, som er beliggende i en anden medlemsstat, henhører under anvendelsesområdet for artikel 49 EF, selv om virksomheden udøves som bibeskæftigelse og er af æreshvervslignende karakter.

En restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser, som skyldes, at en national lovgivning forbeholder anvendelsen af en indkomstskattefritagelse for betaling, som erlægges af universiteter, dvs. offentlige juridiske personer, etableret på det indenlandske område, for undervisningsvirksomhed udøvet som bibeskæftigelse, men som nægter at anvende denne fritagelse, når betalingerne erlægges af et universitet etableret i en anden medlemsstat, er ikke begrundet i tvingende almene hensyn.

Den omstændighed, at medlemsstaterne er kompetente til selv at bestemme, hvorledes deres uddannelsessystem skal opbygges, er ikke egnet til at bringe en national lovgivning, som forbeholder fordelen ved en skattefritagelse for skattepligtige, som udøver deres virksomhed ansat af eller i opdrag for indenlandske offentlige universiteter, i overensstemmelse med fællesskabsretten.

____________

1 - EUT C 224 af 16.9.2006.