Language of document :

2007 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt prieš Finanzamt Offenburg

(Byla C-281/06)1

(Laisvė teikti paslaugas - Antraeilė dėstymo veikla - Sąvoka "užmokestis" - Veiklos išlaidų atlyginimas - Atleidimą nuo mokesčio reglamentuojanti nuostata - Sąlygos - Nacionalinio universiteto sumokėtas užmokestis)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt

Atsakovė: Finanzamt Offenburg

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bundesfinanzhof - EB 49 ir 149 straipsnių išaiškinimas - Dėstymo veikla, atliekama kaip antraeilė profesinė veikla viešajame juridiniame asmenyje (universitete) už atlyginimą, kuris gali būti laikomas išlaidų atlyginimu - Nacionaliniai teisės aktai, leidžiantys numatytą atleidimą nuo mokesčio taikyti tik atlyginimams, kuriuos moka valstybėje narėje įsisteigę viešieji juridiniai asmenys

Rezoliucinė dalis

Vienos valstybės narės mokesčio mokėtojo vykdoma dėstymo veikla viešajame juridiniame asmenyje, šiuo atveju universitete, esančiame kitoje valstybėje narėje, patenka į EB 49 straipsnio taikymo apimtį, net jei tai antraeilė kvazivisuomeniniais pagrindais vykdoma veikla.

Laisvės teikti paslaugas apribojimas, kurį sudaro tai, kad užmokesčiui, kurį kaip atlygį už antraeilę dėstymo veiklą moka universitetas, viešasis juridinis asmuo, įsteigtas nacionalinėje teritorijoje, taikomas nacionalinės teisės aktuose numatytas atleidimas nuo mokesčio, ir jis netaikomas užmokesčiui, kurį sumoka kitoje valstybėje narėje įsteigtas universitetas, nėra pateisintas privalomais bendrojo intereso pagrindais.

Aplinkybė, jog valstybės narės savo teritorijoje savarankiškai gali organizuoti švietimo sistemą, nepadaro nacionalinės nuostatos, pagal kurią atleidimas nuo mokesčio taikomas mokesčių mokėtojams, vykdantiems veiklą nacionaliniuose viešuose universitetuose ar jų pavedimu, suderinamos su Bendrijos teise.

____________

1 - OL C 224, 2006 9 16.