Language of document :

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 december 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof - Duitsland) - Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt / Finanzamt Offenburg

(Zaak C-281/06)1

(Vrij verrichten van diensten - Bijkomende beroepsactiviteit als leraar - Begrip "vergoeding" - Onkostenvergoedingen - Regeling inzake belastingvrijstelling - Voorwaarden - Vergoeding betaald door binnenlandse universiteit)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt

Verwerende partij: Finanzamt Offenburg

Voorwerp

Verzoek om prejudiciële beslissing - Bundesfinanzhof - Uitlegging van artikelen 49 EG en 149 EG - Onderwijsactiviteit die als bijkomende beroepsactiviteit bij publiekrechtelijke rechtspersoon (universiteit) wordt uitgeoefend tegen vergoeding die als onkostenvergoeding kan worden beschouwd - Nationale regeling die voor dergelijke vergoedingen voorziene belastingvrijstelling beperkt tot vergoedingen welke door in lidstaat gevestigde publiekrechtelijke rechtspersonen werden betaald

Dictum

De door een belastingplichtige van een lidstaat uitgeoefende beroepsactiviteit als leraar in dienst van een in een andere lidstaat gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon, in casu een universiteit, valt ook dan binnen de werkingssfeer van artikel 49 EG, wanneer deze beroepsactiviteit een bijkomende activiteit is die nagenoeg onbezoldigd wordt uitgeoefend.

De beperking van het vrij verrichten van diensten, die erin bestaat dat een nationale regeling in een vrijstelling van inkomstenbelasting voorziet voor vergoedingen die door op het nationale grondgebied gevestigde universiteiten (die publiekrechtelijke rechtspersonen zijn) worden uitgekeerd als tegenprestatie voor een bijkomende beroepsactiviteit als leraar, maar niet voor vergoedingen die worden uitgekeerd door een in een andere lidstaat gevestigde universiteit, wordt niet gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang.

Dat de lidstaten bevoegd zijn om zelf te beslissen over de opzet van hun onderwijsstelsel, kan niet tot gevolg hebben dat een nationale regeling die voorziet in een belastingvrijstelling voor uitsluitend belastingplichtigen die een beroepsactiviteit uitoefenen in dienst of voor rekening van binnenlandse openbare universiteiten, verenigbaar is met het gemeenschapsrecht.

____________

1 - PB C 224 van 16.9.2006.