Language of document :

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof-Niemcy) - Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt przeciwko Finanzamt Offenburg

(Sprawa C-281/06)1

(Swobodne świadczenie usług - Działalność nauczania jako działalność dodatkowa - Pojęcie "wynagrodzenia" - Zwrot wydatków związanych z działalnością zawodową - Uregulowania w dziedzinie zwolnienia podatkowego - Przesłanki - Wynagrodzenie wypłacone przez uniwersytet krajowy)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt

Strona pozwana: Finanzamt Offenburg

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Bundesfinanzhof - Wykładnia art. 49 i 149 WE - Uboczna działalność zawodowa w charakterze wykładowcy u osoby prawnej prawa publicznego (uniwersytet) w zamian za wynagrodzenie, które może być uznane za zwrot wydatków - Przepisy krajowe przewidujące zwolnienie z podatku jedynie takich wynagrodzeń, które zostały wypłacone przez osoby prawne prawa publicznego mające siedzibę w państwie członkowskim.

Sentencja

Działalność nauczania wykonywana przez podatnika z państwa członkowskiego na rzecz osoby prawnej prawa publicznego, w tym wypadku uniwersytetu znajdującego się w innym państwie członkowskim, jest objęta zakresem stosowania art. 49 WE, nawet jeśli jest ona wykonywana jako działalność dodatkowa i quasi-honorowa.

Ograniczenie w swobodnym świadczeniu usług polegające na tym, że zgodnie z uregulowaniem krajowym zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy jedynie wynagrodzeń za działalność nauczania wykonywaną jako działalność dodatkową, które to wynagrodzenia są wypłacane przez uniwersytety będące osobami prawnymi prawa publicznego i mające siedzibę na terytorium kraju, a nie dotyczy wynagrodzeń, które są wypłacane przez uniwersytet mający siedzibę w innym państwie członkowskim, nie jest uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego.

Istnienie kompetencji państw członkowskich do decydowania o organizacji swoich systemów edukacyjnych nie skutkuje tym, że uregulowanie krajowe, które zastrzega zwolnienie podatkowe podatnikom wykonującym działalność na rzecz lub na zlecenie krajowych uniwersytetów publicznych, jest zgodne z prawem wspólnotowym.

____________

1 - Dz.U. C 224 z 16.9.2006