Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 december 2007 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof, Tyskland) - Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt mot Finanzamt Offenburg

(Mål C-281/06)1

(Frihet att tillhandahålla tjänster - Undervisning som bisyssla - Begreppet ersättning - Ersättning för kostnader i tjänster - Lagstiftning om undantag från skatteplikt - Villkor - Ersättning som betalats ut av ett universitet i en medlemsstat)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof, Tyskland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt

Svarande: Finanzamt Offenburg

Saken

Begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof - Tolkningen av artiklarna 49 EG och 149 EG - Bisyssla som lärare vilken utövas vid en offentligrättslig juridisk person (universitet) mot betalning som kan anses utgöra kostnadsersättning - Nationell bestämmelse enligt vilken skattebefrielsen för kostnadsersättning endast avser ersättning som betalas ut av offentligrättsliga juridiska personer som är belägna i medlemsstaten

Domslut

Undervisningsverksamhet som utförs av en skattskyldig i en medlemsstat på uppdrag av en offentligrättslig juridisk person, i förevarande fall ett universitet, som är beläget i en annan medlemsstat, omfattas av tillämpningsområdet för artikel 49 EG även om det är fråga om verksamhet som utgör en bisyssla som i princip är oavlönad.

Den inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster som följer av att en nationell lagstiftning, enligt vilken en bestämmelse om undantag från inkomstskatteplikt för ersättning för undervisningsverksamhet som bedrivs som bisyssla och vilken betalats ut av universitet, enbart är tillämplig på sådana inhemska offentligrättsliga juridiska personer, och inte på ersättning som betalats ut av ett universitet som är etablerat i en annan medlemsstat, är inte motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset.

Den omständigheten att medlemsstaterna är behöriga att själva bestämma över organisationen av sina utbildningssystem medför inte att en nationell bestämmelse som begränsar beviljandet av en skattefördel till skattskyldiga som bedriver verksamhet vid eller på uppdrag av ett inhemskt statligt universitet kan anses förenlig med gemenskapsrätten.

____________

1 - EUT C 224, 16.9.2006.