Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 23. oktoobri 2007. aasta otsus (Verwaltungsgericht Aacheni (Saksamaa) eelotsusetotlus) - Rhiannon Morgan (C-11/06) versus Bezirksregierung Köln, Iris Bucher (C-12/06) versus Landrat des Kreises Düren

(Liidetud kohtuasjad C-11/06 ja C-12/06)1

(Liidu kodakondsus - EÜ artiklid 17 ja 18 - Teises liikmesriigis õppivale liikmesriigi kodanikule õppetoetuse maksmisest keeldumine - Nõue, et teises liikmesriigis toimuvad õpingud oleksid jätkuks päritoluliikmesriigi territooriumil asuvas õppeasutuses eelnevalt vähemalt ühe aasta jooksul sooritatud õpingutele)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Aachen

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Rhiannon Morgan (C-11/06), Iris Bucher (C-12/06)

Kostjad: Bezirksregierung Köln (C-11/06), Landrat des Kreises Düren (C-12/06)

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus - Verwaltungsgericht Aachen - EÜ asutamislepingu artiklite 17 ning 18 tõlgendamine - Riigi kodanikule, kes elab ja õpib teises liikmesriigis, õppetoetuse ("Ausbildungsförderung") maksmisest keeldumine põhjendusel, et ta ei ole vähemalt ühe aasta jooksul sooritanud oma õpinguid siseriiklikus õppeasutuses

Resolutiivosa

EÜ artiklitega 17 ja 18 on põhikohtuasjaga sarnastel asjaoludel vastuolus tingimus, mille kohaselt õppetoetuse saamiseks õpinguteks muus liikmesriigis kui see, mille kodanikeks toetust taotlevad õppijad on, peavad need õpingud olema jätkuks viimaste päritoluliikmesriigi territooriumil asuvas õppeasutuses vähemalt ühe aasta jooksul sooritatud õpingutele.

____________

1 - ELT C 121, 20.5.2006.