Language of document :Поправка на известието в Официален вестник по дело F-103/07

("Официален вестник на Европейския съюз" C 315/45, 22.12.2007 г.)

В известието в ОВ по дело F-103/07 Duta / Съд, текстът трябва да бъде заменен със следния текст:

Жалба, подадена на 5 октомври 2007 г. - Duta / Съд

(Дело F-103/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Radu Duta (Люксембург, Люксембург) (представител: F. Krieg, avocat)

Ответник: Съд на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отменят обжалваните решения,

да се изпрати делото на компетентния орган,

да се осъди ответникът да заплати сумата от 1 EUR като обезщетение,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С жалбата си жалбоподателят обжалва отхвърлянето на кандидатурата му за длъжността "съдебен помощник" на съдия от Първоинстанционния съд на Европейските общности. Кандидатурата на жалбоподателя била отхвърлена с циркулярно писмо от 24 януари 2007 г., като преди това посоченият съдия проявил силен интерес към същата кандидатура.

На първо място жалбоподателят се позовава на недействителността на решението за отхвърляне на жалбата му. Последната била разгледана от "Комисията към Първоинстанционния съд, компетентна да се произнася по жалбите", чиито състав не отговарял на изискванията за справедлив процес, предвидени в член 6, параграф 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Всъщност заседаващите в този състав членове на Първоинстанционния съд не можели да се произнесат напълно безпристрастно по случаи, отнасящи се до един от колегите им.

На второ място жалбоподателят твърди, че бил жертва на дискриминация. Посоченият съдия не упражнил по разумен начин правото си на преценка.

Накрая жалбоподателят счита, че във всички случаи обжалваните решения нарушавали общите принципи на прозрачност, добросъвестност и защита на оправданите правни очаквания.

____________