Language of document :Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci F-103/07

(Úřední věstník Evropské unie C 315/45 ze dne 22.12.2007)

Sdělení v Úředním věstníku ve věci F-103/07, Duta v. Soudní dvůr, je třeba chápat takto:

Žaloba podaná dne 5. října 2007 - Duta v. Soudní dvůr

(Věc F-103/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Radu Duta (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: F. Krieg, advokát)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit napadená rozhodnutí;

vrátit věc příslušnému orgánu;

uložit žalovanému zaplatit částku 1 euro jako náhradu škody;

uložit žalovanému nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Touto žalobou žalobce napadá zamítnutí své kandidatury na místo referendáře u soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství. K tomuto zamítnutí došlo oběžníkem ze dne 24. ledna 2007, zatímco dotčený soudce předtím jevil o kandidaturu žalobce živý zájem.

Žalobce uplatňuje, zaprvé, neplatnost rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti. Tu projednala "Komise Soudu prvního stupně příslušná k rozhodování o stížnostech", jejíž složení nesplňuje požadavky na spravedlivý proces, tak jak jsou definovány čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách. Členové Soudu zasedající v této komisi totiž nemohou zcela nestranně rozhodovat o věcech týkajících se jednoho ze svých kolegů.

Zadruhé, žalobce uplatňuje, že byl obětí diskriminace. Dotčený soudce nevykonal přiměřeně svoji posuzovací pravomoc.

A konečně, žalobce se domnívá, že napadená rozhodnutí v každém případě porušují obecné zásady transparentnosti, dobré víry a ochrany legitimního očekávání.

____________