Language of document :Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa F-103/07

(Euroopan unionin virallinen lehti C 315, s. 45, 22.12.2007)

Virallisessa lehdessä asiassa F-103/07, Duta v. yhteisöjen tuomioistuin julkaistu tiedonanto kuuluu seuraavasti:

Kanne 5.10.2007 - Duta v. yhteisöjen tuomioistuin

(asia F-103/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Radu Duta (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Krieg)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Vaatimukset

Riidanalaiset päätökset on kumottava.

Asia on palautettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan yksi euro vahingonkorvausta.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteellaan kantaja riitauttaa sen, että hänen hakemuksensa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarin lakimiesavustajan tehtävään on hylätty. Hylkääminen on kantajan mukaan tapahtunut 24.1.2007 päivätyllä kiertokirjeellä, vaikka kyseessä oleva tuomari oli kantajan mukaan aikaisemmin ollut kantajan hakemuksesta selvästi erittäin kiinnostunut.

Kantaja vetoaa ensinnäkin siihen, että päätös, jolla hänen valituksensa on hylätty, on mitätön. Valituksen on käsitellyt "ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lautakunta, joka on toimivaltainen ratkaisemaan valitukset" ja jonka kokoonpano ei täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia, sellaisina kuin nämä vaatimukset on määritelty ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenet, jotka istuvat mainitussa lautakunnassa, eivät kantajan mukaan nimittäin voi ratkaista puolueettomasti sellaisia asioita, jotka koskevat yhtä heidän työtovereistaan.

Toiseksi kantaja väittää, että hän on joutunut syrjinnän uhriksi. Kyseessä oleva tuomari ei ole käyttänyt harkintavaltaansa kohtuullisella tavalla.

Lopuksi kantaja katsoo, että joka tapauksessa riidanalaiset päätökset loukkaavat avoimuuden, vilpittömän mielen ja luottamuksen suojan yleisiä periaatteita.

____________