Language of document :A Hivatalos Lapban az F-103/07. sz. ügyről megjelent közleményre vonatkozó helyesbítés

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 315., 2007.12.22., 45. o.)

Az F-103/07. sz., Radu Duta kontra Bíróság ügyről a Hivatalos Lapban megjelent közlemény szövege helyesen a következő:

2007. október 5-én benyújtott kereset - Duta kontra Bíróság

(F-103/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Radu Duta (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: F. Krieg ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a megtámadott határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék utalja vissza az ügyet az illetékes hatóság elé;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest kártérítés címén 1 euró megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetével a felperes az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága egyik bírája melletti jogi referensi állásra benyújtott pályázatának elutasítását támadja meg. Az elutasításra 2007. január 24-én, körlevélben került sor, miközben a szóban forgó bíró azt megelőzően élénk érdeklődést mutatott a felperes pályázata iránt.

A felperes egyrészt a panaszát elutasító határozat semmisségére hivatkozik. A panasz ügyében az "Elsőfokú Bíróság panaszokért felelő bizottságának" kellett volna eljárnia, melynek összetétele nem felelt meg a tisztességes eljárás követelményeinek, melyeket az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezmény 6. cikkének (1) bekezdése határoz meg. Az Elsőfokú Bíróság tagjai ugyanis e testületben ülésezve nem tudnak teljesen pártatlan döntést hozni az egyik munkatársukat érintő ügyben.

Másrészt a felperes arra hivatkozik, hogy hátrányos megkülönböztetés érte. A szóban forgó bíró nem gyakorolta ésszerűen mérlegelési jogkörét.

Végezetül a felperes úgy véli, hogy a megtámadott határozatok megsértik az átláthatóság, a jóhiszeműség és a bizalomvédelem általános elveit.

____________