Language of document :Paziņojuma Oficiālajā Vēstnesī lietā F-103/07 labojums

("Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis", C 315/45, 2007. gada 22. decembrī)

Paziņojumu OV lietā F-103/07 Duta/Kopienu Tiesa lasīt šādi:

Prasība, kas celta 2007. gada 5. oktobrī - Duta/Kopienu Tiesa

(lieta F-103/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Radu Duta, Luksemburga (Luksemburga) [pārstāvis - F. Krieg, avocat]

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Tiesa

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdētos lēmumus;

nodot lietu izskatīšanai kompetentajai iestādei;

piespriest atbildētājai kā zaudējumu atlīdzību samaksāt EUR 1;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savā prasībā prasītājs apstrīd viņa kandidatūras Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesneša referenta amatam noraidīšanu. Šī noraidīšana notika 2007. gada 24. janvāra apkārtrakstā, kaut arī attiecīgais tiesnesis iepriekš izrādīja lielu interesi par prasītāja kandidatūru.

Prasītājs apgalvo, pirmkārt, ka lēmums par viņa sūdzības noraidīšanu nav spēkā. To izskatīja "Pirmās instances tiesas komisija, kas ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu", kuras sastāvs neesot atbildis lietas taisnīgas izskatīšanas prasībām, ko nosaka Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta 1. punkts. Proti, Pirmās instances tiesas tiesneši, kas piedalījās tiesas sēdē, nevar pilnīgi objektīvi spriest par lietām, kas attiecas uz vienu no viņu kolēģiem.

Otrkārt, prasītājs apgalvo, ka viņš esot ticis diskriminēts. Attiecīgais tiesnesis neesot sapratīgi izmantojis savas izvērtēšanas pilnvaras.

Visbeidzot, prasītājs uzskata, ka katrā ziņā apstrīdētajos lēmumos tika pārkāpti pārskatāmības, labticības un tiesiskās paļāvības vispārējie principi.

____________