Language of document :Rectificatie van de mededeling in het Publicatieblad in zaak F-103/07

(Publicatieblad van de Europese Unie C 315/45 van 22/12/2007)

In de mededeling in het PB van zaak F-103/07 Duta / Hof van Justitie dient de tekst te worden vervangen door de volgende tekst:

Beroep ingesteld op 5 oktober 2007 - Duta / Hof van Justitie

(Zaak F-103/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Radu Duta (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Krieg, advocaat)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

de bestreden beschikkingen nietig te verklaren;

de zaak naar het bevoegd gezag te verwijzen;

de verwerende partij te veroordelen tot betaling van 1 EUR schadevergoeding;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Met zijn beroep komt verzoeker op tegen de afwijzing van zijn sollicitatie naar een functie als referendaris bij een rechter van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen. Deze afwijzing heeft volgens hem plaatsgevonden bij interne post van 24 januari 2007, terwijl de betrokken rechter eerder ervan had blijk gegeven, zeer geïnteresseerd te zijn in de verzoekers sollicitatie.

Verzoeker stelt in de eerste plaats nietigheid van de afwijzing van zijn klacht. Deze klacht is behandeld door de "tot het doen van uitspraak op klacht bevoegde commissie van het Gerecht van eerste aanleg", waarvan de samenstelling niet beantwoordt aan de eisen van een eerlijk proces, zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De daarin zitting hebbende leden van het Gerecht kunnen immers niet in volledige onpartijdigheid uitspraak doen in zaken die betrekking hebben op een van hun collega's.

In de tweede plaats stelt verzoeker te zijn gediscrimineerd. De betrokken rechter heeft van zijn beoordelingsbevoegdheid geen redelijk gebruik gemaakt.

Ten slotte is verzoeker van mening dat de aangevochten beslissingen in elk geval in strijd zijn met de algemene beginselen van transparantie, goede trouw en bescherming van het gewettigd vertrouwen.

____________