Language of document :Korigendum k oznámeniu v Úradnom vestníku vo veci F-103/07

(Úradný vestník Európskej únie C 315/45 z 22. decembra 2007)

Oznámenie v Ú. v. EÚ vo veci F-103/07, Duta/Súdny dvor, má znieť takto:

Žaloba podaná 5. októbra 2007 - Duta/Súdny dvor

(vec F-103/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Radu Duta (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Krieg, advokát)

Žalovaný: Súdny dvor Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť napádané rozhodnutia,

vrátiť vec príslušnému orgánu,

zaviazať žalovaného na zaplatenie sumy 1 euro ako náhrady škody,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca svojou žalobou namieta zamietnutie svojej kandidatúry na miesto súdneho referendára u sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev. Zamietnutie bolo uvedené v poštovom obežníku z 24. januára 2007, pričom sudca predtým prejavil zjavný záujem o kandidatúru žalobcu.

Žalobca sa dovoláva predovšetkým neplatnosti rozhodnutia o zamietnutí jeho sťažnosti. Sťažnosťou sa zaoberala Komisia Súdu prvého stupňa príslušná rozhodovať o sťažnostiach, ktorej zloženie, podľa žalobcu, nezodpovedá požiadavkám spravodlivého procesu, tak ako sú vymedzené v článku 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Členovia Súdu prvého stupňa zasadajúci v tejto komisii totiž nemôžu rozhodnúť vec týkajúcu sa ich kolegov s plnou nestrannosťou.

Žalobca ďalej uvádza, že sa stal obeťou diskriminácie. Uvedený sudca, podľa žalobcu, neuplatnil svoju voľnú úvahu zodpovedajúcim spôsobom.

Nakoniec, žalobca sa domnieva, že v prejednávanej veci napádané rozhodnutia porušujú všeobecné zásady transparentnosti, dobrej viery a ochrany legitímnej dôvery.

____________