Language of document :Talan väckt den 5 oktober 2007 - Duta mot domstolen

(Mål F-103/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Radu Duta (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: F. Krieg, advokat)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara de angripna besluten,

hänvisa ärendet till den behöriga myndigheten,

förplikta svaranden att betala ersättning i form av skadestånd med ett belopp på 1 euro,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har väckt talan mot ett beslut om avslag på hans ansökan till en tjänst som rättssekreterare för en domare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt. Beslutet om avslag meddelades genom skrivelse av den 24 januari 2007, trots att domaren i fråga tidigare hade visat ett stort intresse för sökandens ansökan.

Sökanden gör i första hand gällande att beslutet om avslag på hans klagomål är ogiltigt. Detta klagomål handlades av "förstainstansrättens nämnd med behörighet att handlägga klagomål" vars sammansättning inte motsvarar kraven på ett rättvist förfarande, såsom dessa har definierats i artikel 6.1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Förstainstansrättens medlemmar som deltar i denna nämnd kan nämligen inte fullständigt opartiskt pröva ärenden som avser en av deras kollegor.

Sökanden gör i andra hand gällande att han har varit föremål för diskriminering. Domaren i fråga har inte utövat sitt utrymme för skönsmässig bedömning på ett lämpligt sätt.

Sökanden anser slutligen att de angripna besluten, i vilket fall som helst, utgör ett åsidosättande av de allmänna principerna om öppenhet, tro och heder, samt skydd för berättigade förväntningar.

____________