Language of document :

Sag anlagt den 8. oktober 2007 - Daskalakis mod Kommissionen

(Sag F-107/07)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Constantin Daskalakis (Bruxelles, Belgien) (ved lawyer S.A. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 28. juni 2007 annulleres, for så vidt som den ikke indeholder tildeling af det i tjenestemandsvedtægtens artikel 7, stk. 2, fastsatte tillæg for et tidsrum ud over et år.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er en tjenestemand, som midlertidigt gør tjeneste som kontorchef, anfægter den afgørelse, hvorved Kommissionen, ved beregningen af hans vederlag afviste at tage det tillæg, som han var blevet tildelt som fungerende kontorchef, i betragtning med den begrundelse, at tillægget i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 7, stk. 2, kun kan ydes i et år, uanset om sagsøgeren stadig fungerede som kontorchef efter udløbet af dette tidsrum.

Sagsøgeren gør gældende, at den i ovennævnte bestemmelse fastsatte tidsbegrænsning alene vedrører varigheden af den midlertidige tjeneste og ikke påvirker det vederlag, der svarer hertil, når den midlertidige tjeneste forlænges ud over et års varighed. Såfremt administrationen ikke er i stand til at besætte den ledige stilling, kan den ifølge sagsøgeren ikke påberåbe sig denne omstændighed over for den tjenestemand, der fungerer i stillingen i en længere periode.

Sagsøgeren hævder endvidere, at der er sket tilsidesættelse af pligten til at udvise omsorg for tjenestemænds velbefindende og princippet om god forvaltningsskik. Kommissionen burde ikke blot have taget tjenestens interesser i betragtning, men også den berørte tjenestemands interesser.

Subsidiært anfører sagsøgeren, at han blev udnævnt til fungerende kontorchef, fordi den obligatoriske mobilitetsplan forpligtede den person, der beklædte den omhandlede stilling, til at skifte til en anden stilling. Han gør derfor gældende, at situationen er omfattet af det sidste punktum i tjenestemandsvedtægtens artikel 7, stk. 2, hvorefter den midlertidige tjeneste kan overstige et år, når den fungerende direkte eller indirekte erstatter en tjenestemand, der af tjenstlige grunde gør midlertidig tjeneste i en anden stilling.

____________