Language of document :

8. oktoobril 2007 esitatud hagi - Daskalakis versus komisjon

(Kohtuasi F-107/07)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Constantin Daskalakis (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 28. juuni 2007. aasta otsus selles osas, milles see annab personalieeskirjade artikli 7 lõikes 2 sätestatud hüvitist määratud palgaastmest või -järgust kõrgemal palgaastmel või -järgul töötamise eest ainult üheks aastaks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Hagi sisu kirjeldus

Hageja, ametnik, kes määrati ajutiselt osakonnajuhataja ametikohale, vaidlustab otsuse, millega komisjon keeldus tema töötasu arvutamisel arvesse võtmast hüvitist, mida ta sai osakonnajuhataja kohusetäitjana, põhjusel, et personalieeskirjade artikli 7 lõike 2 kohaselt võib seda hüvitist määrata ainult üheks aastaks, isegi kui hageja töötas osakonnajuhataja kohusetäitjana veel ka pärast selle üheaastase ajavahemiku lõppu.

Hageja väidab, et eelnimetatud sättes antud tähtaeg viitab ainult ametikoha ajutise täitmise ajale ega mõjuta sellega seotud tasustamist, kui ametikoha ajutist täitmist pikendatakse nii, et see ületab ühte aastat. Hageja arvates ei saa haldusorgan kasutada ametniku vastu, kes on kohusetäitaja rohkem kui üks aasta, omaenda suutmatust, kui ta ei suuda täita vaba ametikohta ühe aasta jooksul.

Hageja väidab lisaks, et on rikutud hoolitsemiskohustust ja hea halduse põhimõtet. Komisjon oleks pidanud arvesse võtma mitte ainult teenistuse, vaid ka asjassepuutuva ametniku huve.

Teise võimalusena rõhutab hageja, et ta nimetati osakonnajuhata kohusetäitjaks seetõttu, et sellel ametikohal olnud ametnik pidi kohustusliku liikuvuskava tõttu siirduma teisele ametikohale. Hageja väidab järelikult, et tema juhtum peaks kuuluma personalieeskirjade artikli 7 lõike 2 kohaldamisalasse, mille kohaselt ajutine töö võib kesta rohkem kui üks aasta, kui sellise töö otsene või kaudne eesmärk on asendada ametnikku, kes on omakorda saadetud teenistuse huvides teisele ametikohale.

____________