Language of document :

Žaloba podaná 8. októbra 2007 - Daskalakis/Komisia

(vec F-107/07)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Constantin Daskalakis (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. A. Pappas, lawyer)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ustanovujúceho orgánu z 28. júna 2007 v rozsahu, v akom nepriznalo riadiaci príspevok na obdobie dlhšie ako jeden rok podľa článku 7 ods. 2 služobného poriadku,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník, ktorý dočasne nastúpil na pracovné miesto vedúceho útvaru, sa odvolal proti rozhodnutiu, ktorým Komisia odmietla pri výpočte jeho odmeny zohľadniť príspevok, ktorý dostával ako vedúci útvaru ad interim na základe toho, že podľa článku 7 ods. 2 služobného poriadku tento príspevok môže dostávať iba na obdobie jedného roka, napriek tomu, že žalobca zastával miesto vedúceho útvaru po uplynutí tohto obdobia.

Žalobca tvrdí, že časové obmedzenie stanovené vo vyššie uvedenom ustanovení sa viaže iba k dĺžke dočasného pracovného zaradenia a nevzťahuje sa na jeho odmeňovanie v prípade, ak predĺžené dočasné pracovné zaradenie presiahne obdobie jedného roka. Podľa žalobcu v prípade, ak správne orgány nie sú schopné nájsť náhradu v priebehu jedného roka, nemôžu uplatniť svoj vlastný nedostatok proti úradníkovi, ktorý zastáva miesto ad interim na dlhšie obdobie.

Žalobca ďalej tvrdí, že prišlo k porušeniu povinnosti zohľadniť prospech úradníkov a zásady riadnej správy vecí verejných. Komisia mala zohľadniť nielen záujmy služby, ale aj záujmy dotknutého úradníka.

Subsidiárne žalobca zdôrazňuje, že bol vymenovaný za vedúceho útvaru ad interim z dôvodu, že povinný plán mobility zaväzoval sporného vedúceho presunúť sa na iné miesto. Z tohto dôvodu žalobca tvrdí, že jeho prípad by mal byť zahrnutý pod druhú časť článku 7 ods. 2 služobného poriadku, podľa ktorej trvanie dočasného pracovného zaradenia môže presiahnuť jeden rok, ak má priamo alebo nepriamo nahradiť zamestnanca, ktorý bol dočasne preložený na iné pracovné miesto v záujme služby.

____________