Language of document :

Talan väckt den 8 oktober 2007 - Daskalakis mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-107/07)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Constantin Daskalakis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat S.A. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 28 juni 2007 till den del det lönetillägg som föreskrivs i artikel 7.2 i tjänsteföreskrifterna inte beviljades för en längre tid än ett år, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden som är tjänsteman och tillfälligt tjänstgjorde som enhetschef, överklagar kommissionens beslut att vid beräkningen av hans lön, inte beakta det lönetillägg som han har rätt till som tillfälligt förordnad enhetschef, på grundval av att detta lönetillägg enligt artikel 7.2 i tjänsteföreskrifterna endast kan beviljas för ett år, även om sökanden fortsatte sin tjänst som tillfälligt förordnad enhetschef också efter utgången av den tiden.

Sökanden gör gällande att den tidsperiod som föreskrivs i den ovannämnda bestämmelsen endast avser längden av den tillfälliga tjänstgöringen och inte det lönetillägg som motsvarar denna, då tjänstgöringen förlängs till över ett år. Enligt sökanden kan administrationen inte åberopa sin egen underlåtenhet att tillsätta den lediga tjänsten inom ett år mot den tjänsteman som tillfälligt tillsatts på tjänsten under en längre period.

Sökanden gör dessutom gällande att omsorgsplikten och principen om god förvaltningssed har åsidosatts. Kommissionen skulle ha beaktat inte enbart dess intressen men även den berörda tjänstemannens.

Sökanden påpekar i andra hand att han tillfälligt tjänstgjorde som enhetschef därför att den som hade denna tjänst var skyldig att byta tjänst enligt den tvingande förflyttningsplanen. Han anser sig av denna anledning omfattas av sista delen av artikel 7.2 i tjänsteföreskrifterna enligt vilken tjänstgöringen kan överskrida ett år då tjänstemannen direkt eller indirekt ersätter en tjänsteman som uppehåller en annan tjänst i tjänstens intresse.

____________