Language of document :

Žaloba podaná dne 16. října 2007 - Doumas v. Komise

(Věc F-112/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Georgios Doumas (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce ze dne 24. listopadu 2006;

uložit Evropské komisi, aby žalobci zaplatila plat, který měl pobírat ode dne 1. listopadu 2003 až do dne 16. září 2007; dne, kdy byl skutečně znovu dosazen na pracovní místo, jako náhradu materiální škody,

uložit Komisi, aby zaplatila, s výhradou navýšení nebo snížení v průběhu řízení, žalobci částku 200 000 eur za škodu, kterou utrpěl z důvodu zpomalení služebního postupu a ztráty možnosti vývoje v služebním postupu (povýšení, platový stupeň, důchodový režim...), jakož i z důvodu morální újmy, zejména zhoršení zdravotního stavu kvůli nejistotě ohledně vývoje svého služebního postupu, ve které se nachází již více než 3 roky následkem pochybení orgánu oprávněného ke jmenování;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník v platové třídě A5, platovém stupni 03, si přál e-mailem ze dne 1. srpna 2003, tři měsíce před koncem svého pracovního volna z osobních důvodů (CCP), čerpaného ode dne 1. října 2002 do 31. října 2003, nežádat o prodloužení CCP. Dne 24. listopadu 2006 podal k orgánu oprávněnému ke jmenování žádost směřující jednak ke znovudosazení na první volné pracovní místo odpovídající své platové třídě, a jednak k náhradě škody, kterou utrpěl z důvodu svého nedosazení - které bylo možné až ode dne 16. září 2007 do funkce administrátora - jež vyplývalo z pochybení, kterých se dopustila Komise.

Na podporu své žaloby se žalobce dovolává zejména porušení článku 40 služebního řádu úředníků (služební řád), článku 4 a následujících rozhodnutí Komise ze dne 5. září 1998, použitelného na konec jeho CCP, a článku 8 nového rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004, které se týká CCP a vstoupilo v platnost dne 1. května 2004.

Žalobce kromě toho uplatňuje, že rozhodnutí Komise znovu ho nedosadit je stiženo naprostým nedostatkem odůvodnění.

Žalobce zejména uvádí, že opakování těchto pochybení, které mu způsobily významnou škodu, představuje psychické obtěžování ve smyslu článku 12a služebního řádu.

Konečně žalobce konstatuje, že Komise porušila čl. 40 odst. 4 služebního řádu a zásadu řádné správy.

____________