Language of document :

Acţiune introdusă la 16 octombrie 2007 - Doumas/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-112/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Georgios Doumas (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului din 24 noiembrie 2006;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata către reclamant a remuneraţiei pe care acesta ar fi trebuit să o primească de la 1 noiembrie 2003 până la 16 septembrie 2007, data reintegrării sale efective, cu titlu de daune materiale;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata către reclamant, sub rezerva majorării sau reducerii în timpul procesului, a unei sume de 200 000 de euro cu titlu de daune pentru prejudiciul pe care l-a suferit prin întârzierea carierei și pentru pierderea unei șanse de a evolua în carieră (promovare, eșalon, sistem de pensii...), precum și cu titlu de daune morale, în special înrăutăţirea stării sale de sănătate din cauza stării de incertitudine în ceea ce privește evoluţia carierei sale, stare care durează de mai mult de trei ani din cauza greșelilor săvârșite de autoritatea împuternicită să facă numiri (AIPN);

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul, funcţionar de gradul A5, eșalonul 03, își manifesta dorinţa prin mesajul electronic din 1 august 2003, cu trei luni înainte de terminarea concediului său pentru interese personale (CIP), cuprins între 1 octombrie 2002 și 31 octombrie 2003, de a nu solicita o prelungire a CIP. La 24 noiembrie 2006, acesta a sesizat AIPN cu o cerere prin care solicita pe de o parte, reintegrarea sa în primul post vacant corespunzător gradului său și, pe de altă parte, repararea prejudiciului suferit prin nereintegrarea sa din cauza unor erori săvârșite de Comisie, lucru care ar fi fost posibil pentru funcţia de administrator numai începând cu 16 septembrie 2007.

În susţinerea acţiunii sale, reclamantul invocă în special încălcarea articolului 40 din Statutul funcţionarilor (statutul), a articolului 4 și următoarele din decizia Comisiei din 5 septembrie 1988, aplicabile la sfârșitul CIP și a articolului 8 din noua decizie a Comisiei din 28 aprilie 2004 privind CIP, intrată în vigoare la 1 mai 2004.

Reclamantul invocă în plus faptul că decizia Comisiei de a nu îl reintegra este afectată de lipsa totală a motivării .

Reclamantul invocă în special faptul că repetarea acestor greșeli care îi cauzează un prejudiciu important reprezintă o hărţuire morală în sensul articolului 12a din statut.

În sfârșit, reclamantul constată că au fost încălcate de către Comisie articolul 40 alineatul (4) din statut și principiul bunei administrări.

____________