Language of document :

Žaloba podaná 16. októbra 2007 - Doumas/Komisia

(vec F-112/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Georgios Doumas (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, ktorým sa zamietla žiadosť žalobcu z 24. novembra 2006,

zaviazať Európsku komisiu, aby žalobcovi zaplatila plat, ktorý mal dostávať od 1. novembra 2003 do 16. septembra 2007, odo dňa opätovného nástupu do práce, ako náhrady materiálnej ujmy,

zaviazať Komisiu, aby žalobcovi zaplatila z dôvodu spomalenia jeho služobného postupu a straty možnosti postupovať v kariére (povýšenia, platového stupňa, dôchodku...), ako aj z dôvodu morálnej ujmy, najmä zhoršenia zdravotného stavu, neistoty pokiaľ ide o vývoj jeho služobného postupu, v ktorej sa nachádza viac ako tri roky od pochybenia, ktorého sa dopustil menovací orgán (MO), sumu 200 000 €, zvýšenú alebo zníženú počas konania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník platovej triedy A5, v platovom stupni 03, zaslal 1. augusta 2003, tri mesiace pred uplynutím svojej dovolenky z osobných dôvodov, ktorú čerpal od 1. októbra 2002 do 31. októbra 2003, e-mail, v ktorom nežiadal jej predĺženie. 24. novembra 2006 podal menovaciemu orgánu žiadosť jednak o začlenenie do služobného pomeru prostredníctvom prvého voľného miesta zodpovedajúceho jeho platovej triede, a jednak o náhradu škody, ktorú utrpel v dôsledku jeho nezačlenenia vyplývajúceho z pochybenia, ktorého sa dopustila Komisia. Nastúpiť do služobného pomeru na miesto referenta mu bolo umožnené až od 16. septembra 2007.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza najmä porušenie článku 40 Služobného poriadku zamestnancov, článku 4 a nasl. rozhodnutia Komisie z 5. septembra 1988, uplatniteľných na konci jeho dovolenky a článku 8 nového rozhodnutia Komisie z 28. apríla 2004 týkajúceho sa dovolenky z osobných dôvodov, účinného od 1. mája 2004.

Žalobca okrem iného uvádza, že rozhodnutie Komisie o jeho nezačlenení je bez akéhokoľvek odôvodnenia.

Žalobca najmä uvádza, že tieto opätovné pochybenia, ktoré mu spôsobujú značnú ujmu predstavujú psychické obťažovanie v zmysle článku 12a služobného poriadku.

Na záver žalobca uvádza, že Komisia porušením článku 40 ods. 4 služobného poriadku nerešpektovala zásadu riadnej správy veci verejných.

____________