Language of document :

Sag anlagt den 22. oktober 2007 - Balieu-Steinmetz og Noworyta mod Parlamentet

(Sag F-115/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz (Sanem, Luxembourg) og Lidia Noworyta (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgernes påstande

Artikel 1 i de interne regler, der er vedtaget af ansættelsesmyndigheden om det faste beløb for overarbejde, der er omfattet af artikel 3 i bilag VI til vedtægten, der trådte i kraft den 1. maj 2004, erklæres retsstridig, for så vidt som bestemmelsen indeholder en betingelse om, at overarbejdet skal forekomme regelmæssigt.

Ansættelsesmyndighedens udtrykkelige afgørelse af 18. november 2006 om afslag på Lidia Noworytas ansøgning af 6. juli 2006 og den stiltiende afgørelse af 13. november 2006 om afvisning af Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz' ansøgning af 13. juli 2006 annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet gør sagsøgerne indledningsvis gældende, at der er sket tilsidesættelse af grundlæggende rettigheder, almindelige principper og den europæiske socialpagt, hvorefter enhver arbejder skal være underlagt rimelige arbejdsbetingelser, bl.a. for så vidt angår arbejdstid og kompensation eller godtgørelse for udført overarbejde eller som følge af særlige forhold vedrørende tilrettelæggelsen af deres arbejdstid.

De gør nærmere gældende, at til forskel fra vedtægtens artikel 56a og 56b betinger artikel 3 i bilag VI til vedtægten ikke muligheden for at tildele et fast beløb for udført overarbejde under særlige arbejdsbetingelser af, at disse arbejdstider er regelmæssigt forekommende. Ifølge sagsøgerne har ansættelsesmyndigheden foretaget en urigtig retsanvendelse ved at tilføje denne betingelse til de vedtagne interne regler om kompensation for overarbejde.

Ansættelsesmyndigheden har ligeledes foretaget en åbenbart urigtig retsanvendelse ved at angive, at de tjenestemænd, der er ansat efter den 1. maj 2004, ikke kan modtage en sådan godtgørelse, selv om denne mulighed er udtrykkeligt omfattet af artikel 1 i de nævnte interne regler.

Sagsøgerne gør endvidere gældende, at afgørelsen om at nægte dem enhver kompensation eller godtgørelse for disse særlige arbejdsbetingelser udgør en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 56a og 56b og ligebehandlingsprincippet.

Endelig er Parlamentets indstilling ifølge sagsøgerne ikke sammenhængende, eftersom generaldirektøren for Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne har bekræftet, at ingen i telefoncentralen udfører regelmæssigt overarbejde, selv om ansættelsesmyndigheden for sit vedkommende har konkluderet, at et studium var iværksat for at undersøge mulighederne for at harmonisere arbejdsbetingelserne i den omhandlede tjeneste på grund af netop anvendelsen af usædvanlige arbejdstider ud over den almindelige/sædvanlige arbejdstid.

____________